Ogólne warunki sprzedaży i dostaw Globo Handels GmbH (Sp. z o.o )

1. Warunki ogólne

Następujące warunki stosuje się bez wyjątku do wszystkich naszych dostaw i usług, włączając wszelkie przyszłe dostawy i usługi. Warunki te należy uznać i zaakceptować przy składaniu zamówienia. Wszelkie inne warunki prowadzenia działalności gospodarczej, które są sprzeczne z tymi warunkami sprzedaży i dostawy uznaje się za niemające zastosowania w całości, niezależnie od sposobu w jaki te inne warunki prowadzenia działalności zostaną podane do wiadomości. Inne uzgodnienia do poszczególnych klauzul lub jakiekolwiek zmiany w tych warunkach wymagają dla swojej ważności wcześniejszego wyraźnego potwierdzenia na piśmie pod rygorem nieważności. Milcząca akceptacja różniących się warunków działalności i zakupów nie oznacza zgody na ich przyjęcie. Ustne umowy dla swojej ważności muszą zostać sporządzone na piśmie albo muszą uzyskać nasze pisemne potwierdzenie. Jakakolwiek umowa unieważniająca pisemną formę w przyszłości także musi mieć formę pisemną. Umowa wchodzi w życie zarówno po wysłaniu przez nas pisemnego potwierdzenia zamówienia lub w chwili realizacji dostawy.

2. Oferty cenowe

Nasze oferty należy traktować jako nie wiążące. Szczegóły zawarte w katalogach, broszurach i tym podobnych mają zastosowanie tylko jeśli zostaną wyraźnie potwierdzone przez nas w potwierdzeniu zamówienia. Na naszą prośbę kontrahent będzie także zobowiązany do szybkiego zwrotu odpowiednich kosztów poniesionych przez nas na przygotowanie lub wystawienie na żądanie kontrahenta wszelkich wzorów, szkiców lub próbek odnoszących się do proponowanego zamówienia, z którego kontrahent następnie zrezygnował. Oferty cenowe stają sie wiążące kiedy potwierdzimy je pisemnie dostarczając informacje o zakresie usług, jakie mają zostać dostarczone. Na dodatkowe dostawy czy usługi możemy wystawić odrębną fakturę. Jeżeli nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej, stosowane są ceny fabryczne lub z naszego magazynu i nie obejmują kosztów pakowania, transportu, ubezpieczenia ani podatku VAT. Jeżeli dostawa została uzgodniona, w ceny nie jest wliczony rozładunek ani koszty magazynowania. Jakiekolwiek upusty czy rabat itp, są naliczane od cen sprzedaży z wyłączeniem VAT. Ceny oparte są na kosztach poniesionych w danym czasie. Ceny możemy dostosować w przypadku zamówienia, które różni się od całościowej oferty albo jeśli wystąpiła jakaś zmiana kosztów w czasie trwania dostawy. Ma to zastosowanie w szczególności w przypadkach, kiedy odnotowano wzrost dodatkowych kosztów w tym stawek frachtowych, ubezpieczenie premius oraz cła, itp. Jeśli ceny pozostają otwarte w chwili zawarcia umowy, stosuje się cenę z dnia wysyłki. Ceny podane w walucie obcej oparte są na średnim kursie wymiany z dnia wystawienia potwierdzenia zamówienia. Możemy zaktualizować ceny odpowiednio w przypadku wahań kursu wymiany o więcej niż 2% na naszą niekorzyść. Wszelkie zastrzeżenia co do różnicy pomiędzy zamówieniem a potwierdzeniem zamówienia muszą zostać zgłoszone do nas przez kontrahenta w terminie 2 dni od dnia otrzymania potwierdzenia zamówienia, w przeciwnym razie uznaje się, że kontrahent zgodził się na treść zawartą w potwierdzeniu zamówienia.

3. Dostawy

Nasze zobowiązanie się do dostarczenia jest uzależnione od prawidłowej i terminowej dostawy towarów do nas. Szczegóły dotyczące terminu dostawy nie są wiążące. Okresy dostawy rozpoczynają się w dniu naszego potwierdzenia zamówienia i obowiązują pod warunkiem, że partner handlowy potwierdzi wszelkie aspekty zamówienia i terminowo spełni wszelkie swoje zobowiązania. Czas wysyłki z fabryki czy hurtowni jest decydującym czynnikiem dotrzymania terminów i okresów dostawy. Terminy i okresy dostawy uważa się za zachowane jeśli zawiadomimy o gotowości wykonania dostawy mimo że nie będziemy w stanie jej wysłać w terminie ze względu na okoliczności, na które nie mamy wpływu. W przypadku wystąpienia siły wyższej możemy opóźnić wysyłkę o czas trwania zakłócenia oraz o odpowiedni czas, który pozwoli nam ponownie uruchomić działalność. Siła wyższa będzie wpływała w równym stopniu na wszystkie okoliczności które w sposób znaczący przeszkadzają w wykonaniu dostawy albo czynią ją niemożliwą do wykonania. Siła wyższa rozumiana jest jako spór pracowniczy, lokauty (odcięcie od możliwości produkcyjnych), dezorganizacja pracy, zakłócenia transportu, zakazy wyjazdu, wjazdu lub przejazdu przez określony kraj oraz międzynarodowe ograniczenia płatności. Powyższe przypadki siły wyższej mają zastosowanie do okoliczności niezależnie od tego, czy wpływają na nas jako dostawcę, na nasz zakontraktowany transport lub na przedsiębiorcę frachtowego. W tych przypadkach możemy stosownie zaktualizować ceny. Jeżeli wysyłka towarów gotowych do wysłania opóźnia się, na ogół na wniosek kontrahenta, i jeśli dostawa nie zostanie wykonana w terminie 3 miesięcy od daty powiadomienia o gotowości dostawy, stanowi to podstawę do zerwania warunków umowy i złożenia towarów do magazynów na koszt kontrahenta. Kontrahent zobowiązany jest do szybkiego pokrycia kosztów składowania. Uzgodnione warunki płatności w tych przypadkach nie mogą być zmieniane. Możemy wykonać odpowiednią ilość dostaw częściowych. Dostawy zarówno powyżej jak i poniżej ilości zakontraktowanej są dopuszczalne zgodnie ze zwyczajowymi przemysłowymi ilościami.

4. Wykonanie zobowiązania, Dostawa i Przeniesienie Ryzyka

Wykorzystanie i ryzyko, w tym przejęcie towarów, przechodzi na kontrahenta, niezależnie od uzgodnionych warunków płatności dotyczących warunków dostawy czy świadczenia usługi, w przypadku gdy towary przekazywane są przedsiębiorcy transportowemu czy frachtowemu. Najpóźniejszym momentem, kiedy odpowiedzialność z tytułu wykorzystania i ryzyko przechodzi na kontrahenta, jest chwila opuszczenia przez towar naszej fabryki czy magazynu, wliczając w to przechowywanie towaru zgodnie z pkt 3, okres zwłoki o jaki prosi kontrahent w przypadku wysyłki towaru gotowego do dostawy, lub w przypadku jakichkolwiek opóźnień realizacji zamówienia, na które kontrahent wyraził zgodę. Odrębne postanowienia dotyczące kontroli towarów lub próbek nie mają wpływu na warunki dotyczące miejsca realizacji zobowiązania i transferu ryzyka. Wszystkie istotne dodatkowe usługi nie wymienione w potwierdzeniu zamówienia, ale wymagane w stosunku do nas w celu wykonania umowy, wykonane zostaną na koszt własny kontrahenta. Jeżeli pisemnie nie uzgodniono inaczej, sposób wysyłki, metoda transportu morskiego oraz przewóz czy przedsiębiorca frachtowy zostaną określone przez nas z wyłączeniem jakiejkolwiek odpowiedzialności z naszej strony i nie będziemy zobowiązani do znalezienia najtańszego sposobu przewozu towarów. Ubezpieczenie przewozu towarów są wykupywane tylko w przypadku, kiedy kontrahent wyraźnie życzy sobie tego i na jego koszt własny. Kontrahent zobowiązuje się poinformować nas pisemnie z góry co do swojej decyzji w przedmiocie wykupienia ubezpieczenia transportowego. Jeżeli nie jest możliwe zrealizowanie przez nas dostawy zgodnie z zaplanowaną trasą lub do zaplanowanego przeznaczenia w planowanym przedziale czasowym i jeśli nie ponosimy odpowiedzialności za taką ewentualność, możemy zrealizować dostawę inną trasą lub do innego miejsca przeznaczenia. Wszelkie dodatkowe koszty ponoszone są przez kontrahenta. Kontrahent ma możliwość wydania wcześniejszego oświadczenia w tej sprawie. Opierając się na własnym doświadczeniu, zapewniamy pakowanie i materiały zabezpieczające oraz wszelkie inne materiały do przewozu na koszt własny partnera umownego z wyłączeniem jakiejkolwiek odpowiedzialności z naszej strony. Pakowanie będzie wliczone w nasze koszty i nie będzie podlegać zwrotowi.

5. Dostawa na żądanie

Jeżeli żądanie dostawy zamówienia na wytworzenie i magazynowanie (z dostawą na żądanie) nie zostało wykonane w przeciągu 14 kalendarzowych dni po uzgodnionym terminie dostawy lub jeżeli nie uzgodniono ostatecznego terminu dostawy a upłynął już rok od czasu złożenia zamówienia, towary uważa się za dostarczone zgodnie z postanowieniami umowy i jesteśmy uprawnienia zarówno do wysyłki towarów po wysłaniu kontrahentowi powiadomienia odnośnie kosztów i ryzyka, albo wg. własnego uznania, możemy przechowywać towary, podlegające opłacie oraz niezwłocznie wystawić fakturę. W takim przypadku możemy także odstąpić od umowy w całości lub w części bez ustalenia dodatkowego okresu wykonania zobowiązania. Warunki umowne dotyczące stałych dostaw na żądanie muszą zostać przedłożone nam wraz z podaniem w przybliżeniu stałych miesięcznych ilości jeśli chodzi o ilość poleceń i dystrybucji towarów, w przeciwnym wypadku mamy prawo do ustanowienia swoich własnych warunków na tyle sprawiedliwie na ile to możliwe. Jeśli indywidualne wnioski przekroczą całkowite ilości umowne, możemy dostarczyć dodatkowe ilości, ale nie jesteśmy to tego zobowiązani. Możemy zastosować bieżące ceny w ramach dodatkowej ilości w dniu złożenia wniosku albo w dniu dostawy.

6. Płatności

Jeśli nie uzgodniono innych warunków płatności na piśmie, kwota faktury (cena netto, w tym VAT) ma być uregulowana w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. W przypadku faktury częściowej odpowiednia kwota częściowa będzie płatna na podstawie właściwej faktury. Ma to także zastosowanie w przypadku kwoty fakturowanej dla kolejnych dostaw lub jakichkolwiek innych umów wynikających z pierwotnej kwoty umowy, niezależnie od uzgodnionych warunków płatności dla dostawy głównej. W przypadkach, kiedy przekroczono uzgodniony limit kredytowy, ustala się, iż kwota nadwyżki jest należna ze skutkiem natychmiastowym. Płatności dokonuje się za pomocą polecenia zapłaty albo w naszym biurze płatności (kasie) w walucie wskazanej na fakturze bez żadnych potrąceń oraz w uzgodnionym terminie. Dzień zapłaty oznacza dzień odebrania płatności przez nas lub przez nasze biuro płatnicze. Roszczenia z tytułu rękojmi ani żadne inne roszczenia, jak również potrącenia płatności z powództwa wzajemnego nie wstrzymują obowiązku zapłaty przez kontrahenta. Płatności obliczana się zawsze przede wszystkim na podstawie kalkulacji kosztów, następnie odsetek i wreszcie wlicza się najstarszą kwotę niespłaconego kapitału.

7. Płatność opóźniona i rozwiązanie umowy

Możemy zażądać natychmiastowej całkowitej spłaty (utrata terminu płatności) wszystkich naszych usług, niezależnie od ustalonego terminu płatności jeżeli kontrahent zalega z jakąś spłatą lub jakimikolwiek innymi zobowiązaniami płatniczymi, bądź gdyby znane były okoliczności pozwalające nam uznać, że poziom zdolności kredytowej kontrahenta obniżył się. W takich okolicznościach możemy również opóźnić wypełnienie naszych zobowiązań dopóki należności płatnicze bądź inne zobowiązania nie zostaną zrealizowane. W szczególności, możemy zażądać zaliczki przed dokonaniem dostawy, jak też możemy odstąpić od umowy po upływie wystarczającego dodatkowego czasu i zażądać odszkodowania za niewykonanie umowy. Co więcej, możemy zakazać odsprzedaży dostarczonego towaru i zażądać ich transferu powrotnego na koszt własny kontrahenta. Ponadto, możemy wypowiedzieć prawa kontrahenta do pobierania należności. W momencie zaistnienia takiej sytuacji, kontrahent zezwoli nam na dostęp do swojego zakładu w celu odebrania dostarczonego towaru i w powyższych przypadkach nie przysługuje mu prawo do odwołania takiego działania. Sam zwrot towaru nie stanowi o rozwiązaniu umowy. W przypadku płatności opóźnionej kontrahent ponosi opłatę w wysokości 40,00 € tytułem przypomnienia oraz zobowiązuje się do spłaty odsetek za zwłokę w wysokości 12% od dnia wymagalności płatności. W przypadkach wystąpienia płatności opóźnionej żadne zagwarantowane obniżki cen nie będą już ważne. Ponadto, kontrahent, który popada w zwłokę zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów prawnych lub pozaprawnych jakie zostały poniesione w wyniku opóźnienia płatności przez stronę umowy, a dotyczy to w szczególności opłat za zwłokę, kosztów inkasa i opłat za przedstawicielstwo prawne. Możemy również rozwiązać umowę w całości lub w części jeśli kontrahent uniemożliwia realizację dostawy, rozpoczęcie bądź kontynuację usługi lub powoduje dalsze opóźnienie w realizacji usługi pomimo przyznania mu dodatkowego czasu, lub gdy pojawią się wątpliwości co do zdolności kredytowej kontrahenta, a ten odmawia wypłaty zaliczki lub odpowiedniego zabezpieczenia przed dostawą, bądź gdy w przypadku działania siły wyższej czas dostawy przekracza 3 miesiące. Umowa może również zostać rozwiązana bez przyznawania dodatkowego czasu w wypadkach, gdy kontrahent złoży wniosek o niewypłacalności lub gdy wniosek o upadłość w związku z brakiem pozyskania kapitału zostanie odrzucony. Jeżeli kontrahent wycofa się z umowy lub gdy sami ogłosimy unieważnienie umowy ponieważ kontrahent nie wywiązał się ze swoich zobowiązań względem nas, będziemy uprawnieni do minimalnego poziomu odszkodowania do wysokości 20% wartości anulowanego zamówienia, nawet wtedy, gdy faktura nie została jeszcze przygotowana. Zastrzegamy sobie prawo do wniesienia wyższego roszczenia z tytułu poniesionych szkód. Kontrahent może wypowiedzieć umowę tylko jeżeli nie wywiążemy się z realizacji dostawy w określonym czasie pomimo dodatkowego terminu dostawy. Dodatkowy termin dostawy, o którym mowa, musi być dostosowany do rodzaju i skali zamówienia. Odszkodowanie za opóźnienie w dostawie, co do którego można udowodnić, że wynikło z naszego zaniedbania ustala się na ½ % za każdy pełny tydzień opóźnienia i ogranicza się do maksimum 5% wartości na fakturze za dostawy lub usługi, których dotyczy problem, pod warunkiem, że kontrahent może udowodnić, że poniósł szkody do tej kwoty. Dodatkowe roszczenia odszkodowawcze ze strony kontrahenta są wyłączone z zakresu niniejszych postanowień.

8. Zastrzeżenie prawa własności

Towary pozostają naszą własnością (własność zastrzeżona) aż do uregulowania nam w całości wszystkich płatności bieżących, przyszłych i warunkowych wezwań do zapłaty, w tym odsetek i opłat oraz przede wszystkim bilansów płatniczych wynikających z wszelkich powiązanych rachunków bieżących. Kontrahent ma stosować się do obowiązków etykietowania oraz innych formalności które mają na celu ochronę zastrzeżonego prawa własności. Jeśli kontrahent nie ma zaległości, może odsprzedać własność zastrzeżoną jedynie w toku zwykłej działalności gospodarczej i z zastrzeżeniem jego/jej zwykłych warunków działalności gospodarczej, zgodnie z następującymi warunkami: prawa wynikające z odsprzedaży zastrzeżonej własności zostaną przeniesione na nas. Prawa te służą nam jako zabezpieczenie w takim samym zakresie, jak zastrzeżona własność. Kontrahent zobowiązuje się umieścić pisemną informację do Listy Pozycji Nierozliczonych. Jeśli kontrahent odsprzedaje zastrzeżoną własność wraz z towarami nie zakupionymi od nas, jakiekolwiek należności wynikające z odsprzedaży powinny być przypisane do nas jako stosunek zafakturowanej wartości własności zastrzeżonej do zafakturowanej wartości faktury za inne użyte towary. Kontrahent może pobierać wszelkie należności wynikające z odsprzedaży. Prawo kontrahenta do pobierania należności wygasa w przypadku naszej rezygnacji z tego prawa, najpóźniej gdy kontrahent popada w zwłokę z płatnościami albo ogłasza upadłość. Z naszego prawa do odstąpienia będziemy korzystać jedynie wówczas, gdy będziemy mieć świadomość okoliczności, w których pogorszenie sytuacji finansowej kontrahenta może zagrażać bezpieczeństwu naszych płatności. Na naszą prośbę, kontrahent poinformuje nabywcę jakichkolwiek towarów, co do których zachowujemy tytuł prawny i możemy dokonać cesji względem wspomnianego nabywcy. W przypadku zajęcia lub jakichkolwiek innych roszczeń kontrahent zobowiązuje się podać do wiadomości nasze prawo własności towarów i zawiadomić nas o tym bez zbędnej zwłoki. Kontrahent ponosi wszelkie koszty związane z wstrzymaniem przyjęcia towaru i zwrotem własności zastrzeżonej, chyba chyba że koszty te są ponoszone przez stronę trzecią.

9. Gwarancja

Żądania gwarancyjne przedstawiane są na piśmie w ciągu sześciu miesięcy od daty odbioru towarów w miejscu przeznaczenia. Czas przekazania towarów przewoźnikowi lub spedytorowi decyduje o tym, czy towary spełniają warunki zgodne z umową, a najpóźniej stwierdza się o ich stanie w momencie opuszczenia magazynu. Można wystąpić z żądaniami gwarancyjnymi tylko jeżeli kontrahent natychmiastowo powiadomi nas na piśmie o szkodzie, dołączając szczegółowy opis wady w ciągu 8 dni od dnia odbioru towarów w ich miejscu przeznaczenia. Musimy być natychmiast powiadomieni na piśmie o wszelkich ukrytych wadach jak tylko zostaną wyryte i zanim wygaśnie okres gwarancji. Szkody obejmujące część dostawy nie dają podstawy do reklamacji dostarczonych towarów całości. Pod warunkiem, że otrzymamy natychmiastowe powiadomienie o uzasadnionej wadzie, przyjmiemy wadliwe towary i dostarczymy towary zastępcze w doskonałym stanie, bądź też zwrócimy koszty związane z niższą wartością towarów czy zobowiążemy się do naprawy szkody. Musimy mieć wystarczająco dużo czasu aby dokonać oględzin, wyeliminować lub naprawić szkodę, bądź zorganizować dostawę zastępczą. Kontrahent nie może unieważnić umowy, nawet jeżeli występują poważne szkody, dopóki istnieje możliwość wykonania naprawy lub zorganizowania dostawy zastępczej. Wszystkie żądania gwarancyjne przestają obowiązywać jeżeli kontrahent nie pozwala na natychmiastowe dokonanie oględzin poniesionej szkody czy nie dostarcza nam towarów bądź próbek, których dotyczy problem, zwłaszcza wtedy, gdy o nie prosimy. Kontrahent jest odpowiedzialny za spedycję oraz koszty i ryzyko wysyłki zwrotnej jeżeli towary uszkodzone są zwracane. Nasze zobowiązania gwarancyjne przestają obowiązywać jeżeli kontrahent zalega ze swoimi zobowiązaniami płatniczymi. Jeżeli świadczymy usługi na podstawie danych konstrukcyjnych, rysunków, modeli lub jakichkolwiek innych wykazów dostarczonych przez kontrahenta, nasza odpowiedzialność obejmuje tylko takie warunki, które wpływają na wyniki działalności operacyjnej. Szkody spowodowane nadużyciem, niedbałą lub niewłaściwą obsługą, przez używanie nieodpowiedniego sprzętu operacyjnego czy dodatkowego sprzętu dostarczonego przez kontrahenta lub stronę trzecią, w wyniku instrukcji wydanych przez kontrahenta i prac instalacyjnych przeprowadzonych przez stronę trzecią. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie, ani spowodowane przez wyładowania atmosferyczne, zbyt wysokie napięcie czy oddziaływania chemiczne bądź fizyczne, w tym przez burze i inne zjawiska naturalne. Części składowe które ulegają zwykłemu zużyciu eksploatacyjnemu są wyłączone z gwarancji. Gwarancja wygasa natychmiastowo jeżeli dokonuje się zmian lub przeprowadza prace konserwatorsko-naprawcze na dostarczonych jednostkach bez naszej zgody. Okres gwarancji nie będzie przedłużony w wyniku prac czy dostaw zrealizowanych zgodnie z gwarancją. Powyższe postanowienia będą dotyczyły również dostawy towarów, które nie są objęte umową. Roszczenie regresowe zgodnie z artykułem 933, akapit 1 Kodu Cywilnego Austrii (ABGB) wygasa wraz okresem gwarancyjnym.

10. Odszkodowanie

Nasza odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do umów zawartych na podanych warunkach. Pozostałe roszczenia ze strony kontrahenta, niezależnie od ich podstawy prawnej oraz wszelkie roszczenia odszkodowawcze są wykluczone. Ma to w szczególności zastosowanie do roszczeń o odszkodowanie w związku z utratą zarobków, innych strat finansowych poniesionych przez stronę umowy, odszkodowania za straty nie wywołane przez sam towar, w szczególności do późniejszych uwag odnośnie wad kolejnych produktów i roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkt niebezpieczny. Powyższe zwolnienie od odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku szkód będących wynikiem umyślnego działania lub rażącego zaniedbania, które należy rozumieć jako świadome uchybienie zapewnieniu wszelkiej wymaganej ostrożności. Kontrahent musi udowodnić przypadki rażącego niedbalstwa. Roszczenie o odszkodowanie wygasa wraz z wygaśnięciem gwarancji. Kontrahent zobowiązuje się nałożyć względem każdego nabywcy pełny zakres ograniczeń swojej odpowiedzialności, a ci zastosują to także względem swoich ewentualnych nabywców, w przeciwnym razie kontrahent powinien nas zabezpieczyć i zwolnić od odpowiedzialności


11. Prawo regresu

Jeżeli w stosunku do kontrahenta strona trzecia domaga się reklamacji lub odszkodowania w odniesieniu do towarów dostarczonych przez nas, jest on / ona zobowiązana do powiadomienia nas o sporze. Ponadto kontrahent ma obowiązek skontaktować się z nami przed każdym rozstrzygnięciem sprawy i nie może zawrzeć porozumienia które byłoby sprzeczne z naszą wolą. Jeżeli kontrahent złamie ten warunek, on/ona straci swoje prawo do wystąpienia z regresem(odwołaniem). Jeśli towary są odsprzedawane, kontrahent nakłada na kupującego pełny zakres ograniczonej gwarancji i odpowiedzialności zgodnie z artykułami podanymi powyżej, a ten zobowiązuje się do takiego samego postępowania względem swoich ewentualnych nabywców, uchybienie czemu spowoduje utratę prawa regresu oraz zabezpieczy i zwolni nas od odpowiedzialności.

12. Nazwa i Metryka Marki

Możemy nadrukować firmę lub markę na dostarczonych towarach, nawet bez wyraźnej zgody kontrahenta.

13. Klauzula salwatoryjna

W razie gdyby którekolwiek z niniejszych postanowień okazało się nieważne, pozostałe postanowienia mają pełne zastosowanie. Strony umowy zobowiązują się w dobrej wierze do zastąpienia nieważnych postanowień takimi, które mają zastosowanie i możliwie najwierniej oddają zamierzony przez strony cel gospodarczy postanowień nieważnych.

14. Miejsce realizacji zobowiązania, właściwość miejscowa sądu, stosowane prawo i język umowy

W każdym przypadku, miejscem realizacji zobowiązania dla dostaw i płatności jest 9184 Jakob im. Rosental, Austria. Wszelkie spory wynikające zarówno z tych warunków jak i umów, na podstawie których te warunki obowiązują, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo, któremu podlega główna siedziba firmy znajdująca się na 9184 Jakob im Rosental. Jest to wyłączne miejsce jurysdykcji dla kontrahenta. Możemy także wnieść skargę w miejscu jurysdykcji, w którym kontrahent ma siedzibę. Austriackie prawo materialne stosuje się bez wyjątku. Wyklucza się stosowanie prawa Narodów Zjednoczonych. Językiem umowy jest język niemiecki.