Condiţii generale de vânzare şi realizare a livrărilor firmei GLOBO Handels GmbH

1. Generalităţi

Pentru toate livrările noastre - şi cele viitoare - precum şi pentru celelalte obligaţii sunt valabile fără excepţie condiţiile specificate mai jos. Prin emiterea comenzii aceste condiţii sunt considerate, în toate cazurile, ca şi acceptate şi convenite. Orice fel de condiţii comerciale, carea ar fi în contradicţie cu aceste condiţii de vânzare şi de realizare a livrărilor, sunt neefective în integralitatea lor, indiferent de forma prin care ne-au fost aduse la cunoştinţă. Înţelegerile care se abat de la punctele individuale sau actele adiţionale la aceste condiţii trebuie să fie confirmate anticipat şi explicit în scris, în cazul contrar un sunt valabile. Lipsa de reacţie la abaterile de la condiţiile comerciale şi de achiziţie nu poate fi considerată ca şi accept. Înţelegerile verbale necesită pentru efectivitatea lor o formă scrisă, sau trebuie să fie confirmate în scris de către noi. Şi înţelegerea asupra faptului că, în viitor se va renunţa la condiţia legată de forma scrisă, trebuie să fie confirmată în scris. Contractul se consideră încheiat atunci, când am expediat confirmarea scrisă a comenzii, sau când realizăm efectiv livrarea.

2. Oferte de preţuri

Ofertele noastre nu sunt angajatorii. Datele conţinute în cataloguri, prospecte sau alte documentaţii asemănătoare sunt angajatorii numai atunci, când le confirmăm în mod explicit prin confirmarea comenzii. Costurile cu proiectele, schiţele sau mostrele pe care le vom elabora, sau pune la dispoziţie la solicitarea partenerului nostru contractual, trebuie să ne fie compensate, la solicitarea noastră, neîntârziat şi în integralitatea lor şi atunci când nu se ajunge la emiterea comenzii avute în intenţie. Ofertele de preţ devin angajatorii atunci când le-am confirmat în amploarea prestării convenite în scris. Livrările sau alte obligaţii care depăşesc acest cadru suntem îndreptăţiţi să le facturăm separat. Dacă nu a fost convenit altfel în scris, preţurile sunt valabile la fabrică resp. la depozitul nostru, fără ambalare, încărcare, asigurare şi taxă pe valoare adăugată. Dacă este convenită livrarea cu transport, preţurile se înţeleg fără dascărcare şi fără o altă distribuire. Sconturile, reducerile etc. acordate se calculează din preţurile de vânzare fără impozitul pe cifra de afaceri. Baza preţurilor o constituie costurile din momentul comunicării acestora. Dacă comanda nu este identică cu oferta totală prezentată, sau dacă în perioada de până la termenul de livrare a intervenit o corectare a costurilor, suntem îndreptăţiţi să corectăm preţurile. Acest lucru este valabil în special în cazul creşterii costurilor secundare cum sunt tarifele pentru transport, asigurări, taxe vamale etc. În cazul încheierii contractului fără specificarea preţurilor, se va deconta preţul valabil în ziua expedierii mărfii. Dacă preţurile sunt specificate în monedă străină, este valabil cursul valutar mediu din ziua emiterii confirmării comenzii. În cazul modificărilor de curs în defavoarea noastră, care ar depăşi 2%, suntem îndreptăţiţi să adaptăm preţul în mod corespunzător. Obiecţiile cu privire la abaterea confirmării comenzii expediate de noi de la comandă, trebuie puse în aplicare în termen de 2 zile lucrătoare de la remiterea confirmării comenzii la partenerul contractual, în cazul contrar conţinutul confirmării comenzii este considerat ca şi convenit.


3. Livrare

Obligaţia noastră de realizare a livrărilor este valabilă cu rezerva îndeplinirii corespunzătoare şi la timp a obligaţiilor din partea subfurnizorilor noştri. Datele despre termenele de livrare au un caracter substanţial neangajatoriu. Termenele de livrare încep să curgă de la data confirmării noastre a comenzii şi sunt valabile numai în eventualitatea clarificării din timp a tuturor detaliilor comenzii şi a îndeplinirii la timp a tuturor obligaţiilor din partea partenerului contractual. Pentru evaluarea respectării perioadelor şi termenelor de livrare determinant este momentul expedierii din fabrică sau depozit. Acestea sunt considerate ca şi îndeplinite odată cu comunicarea pregătirii pentru expediţie, dacă marfa nu ar fi putut fi expediată la timp fără vina noastră. Evenimentele de forţă majoră ne îndreptăţesc la amânarea termenului de livrare, pe durata existenţei impiedimentului, inclusiv o durată corespunzătoare pentru repornire. Identic cu evenimentele de forţă majoră se apreciază şi toate împrejurările care ne-ar putea îngreuna semnificativ, sau împiedica realizarea livrării, cum ar fi de exemplu grevele, avariile în procesul de funcţionare, impiedimentele de pe căile de transport, interdicţiile de export, import şi tranzit, limitări internaţionale de plăţi, aceasta indiferent de faptul dacă asemenea împrejurări intervin la noi, la unul dintre subfurnizorii noştri sau la un expeditor, resp. transportator mandatat de noi. În asemenea cazuri suntem îndreptăţiţi, în plus, să adaptăm corespunzător preţurile. Dacă trimiterea mărfii pregătite pentru expediţie ar fi amânată în mod substanţial la cererea partenerului contractual, sau dacă nu s-ar realiza, fără vina noastră, în termen de trei luni de la comunicarea pregătirii pentru expediere, obligaţiile noastre sunt considerate ca îndeplinite şi suntem îndreptăţiţi să depozităm marfa pe costurile partenerului contractual. Costurile aferente depozitării trebuie să ne fie achitate neîntârziat. Condiţiile de plată convenite nu se modifică urmare a acestora. Suntem îndreptăţiţi să realizăm livrări parţiale într-un volum acceptabil. Majorarea resp. diminuarea cantităţii convenite în comandă este acceptabilă în intervalul obişnuit pentru domeniul dat.


4. Realizare, expediţie şi transferul riscului

Dreptul de folosinţă şi riscul, inclusiv riscul de poprire al mărfii, trec asupra partenerului contractual în momentul predării mărfii expeditorului sau transportatorului, dar cel mai târziu atunci, când marfa părăseşte fabrica sau depozitul nostru, când se depozitează temporar conform prevederilor punctului precedent, când trimiterea mărfii pregătite pentru expediţie se amână la solicitarea partenerului contractual, sau când se ajunge la întârzieri în timpul preluării, aceasta independent de condiţiile de plată convenite pentru livrare, sau alte obligaţii. Înţelegerile separate cu privire la controlarea calităţii, sau marfa pentru mostre, nu aduc atingere prevederilor referitoare la locul realizării şi transferul riscului. Toate celelalte activităţi necesare realizării contractului care nu sunt specificate în mod explicit în confirmarea comenzii, ca şi obligaţiile care ne revin, trebuie să fie asigurate de partenerul contractual pe costuri proprii. Dacă nu este convenit în scris altfel, este la latitudinea noastră să stabilim, prin excluderea oricărei garanţii, modalitatea şi traseul transportului şi să stabilim expeditorul sau transportatorul, nefiind obligaţi să determinăm cel mai ieftin mod de transport. Poliţele de asigurare de transport le vom încheia numai la solicitarea explicită a partenerului contractual, pe costurile acestuia. Partenerul contractual are obligaţia de a ne comunica această solicitate din timp, în scris. Dacă transportul pe traseul preconizat, în locul stabilit, ar fi imposibil de realizat în termenul prevăzut, fără vina noastră, suntem îndreptăţiţi să livrăm marfa pe un alt traseu, sau într-un alt loc. În plus, costurile suplimentare apărute le suportă partenerul contractual. Înainte de aceasta, partenerului contractual îi va fi oferită posibilitatea de a se exprima. Dacă nu este convenită o ambalare specială, ambalarea va fi realizată prin modalitatea standard. Ambalajul, mijloacele de protecţie şi/sau alte ustensile în timpul transportului le vom asigura pe baza experienţei noastre, pe costurile partenerului contractual şi cu excluderea garantării noastre. Ambalajele le vom deconta pe baza costurilor noastre proprii, cu precizarea că nu le vom reprimi.

5. Livrare la apel

Dacă în cazul comenzilor rezolvate la apel, indicaţia în cauză pentru expediere nu a fost dată în decurs de 14 zile calendaristice după termenul final convenit de comunicare sau - dacă nu a fost convenit termenul final de comunicare - de la comunicarea comenzii a expirat un an, marfa se consideră livrată conform contractului şi după expedierea comunicării o putem expedia după aprecierea noastră, pe costurile şi riscul partenerului contractual, sau după evaluarea nostră, să o depozităm contra cost şi factura imediat. Într-un asemenea caz suntem şi îndreptăţiţi să denunţăm contractul integral sau parţial, fără stabilirea unui termen suplimentar. Dacă sunt încheiate convenţii cu expediţii curente, trebuie să ne fie prezentate indicaţiile pentru expedierea şi împărţirea categoriilor în cantităţi lunare aproximativ egale, în cazul contrar acest lucru îl putem stabili singuri, în urma unel aprecieri logice. Dacă indicaţiile individuale pentru expediţie ar depăşi cantitatea totală stabilită în contract, suntem îndreptăţiţi, dar nu şi obligaţi, să livrăm această cantitate majorată. Cantitatea majorată o putem deconta la preţurile valabile în momentul apelului, resp. livrării.

6. Plata

Dacă nu sunt convenite în scris condiţii speciale de plată, suma facturată (preţul net plus taxa pe valoare adăugată) este scadentă în termen de 14 zile de la data facturării. În cazul facturărilor parţiale sumele parţiale aferente sunt scadente după remiterea facturii. Acest lucru este valabil şi pentru sumele facturate care apar pe baza livrărilor complementare sau a altor înţelegeri peste cadrul sumei finale iniţiale, indiferent de condiţiile de plată convenite pentru livrarea principală. Dacă s-ar depăşi eventual limita convenită de credit, se consideră ca şi convenit că, suma care depăşeşte limita de credit, este scadentă imediat. Plăţile trebuiesc efectuate prin incasare bancară (stornare din cont) sau la termen, fără reduceri franco locul nostru de plată în valuta specificată pe factură. Partenerul contractual nu este îndreptăţit să reţină plăţile în favoarea pretenţiilor de garanţie, sau a altor pretenţii de orice fel, sau să le compenseze cu contracreanţele. Plăţile vor fi compensate întotdeauna în primul rând pentru costuri, în continuare pentru dobânzi şi pe urmă pentru garanţia neachitată pe perioada cea mai lungă.

7. Întârziere şi denunţare

Dacă partenerul contractual ajunge în întârziere cu vreuna din plăţile sale, sau cu o altă obligaţie, sau dacă luăm la cunoştinţă despre împrejurări care, după aprecierea noastră diminuează bonitatea partenerului contractual, suntem îndreptăţiţi să solicităm achitarea imediată a tuturor creanţelor, în integralitatea lor, aceasta indiferent de eventualele termene de scadenţă convenite. În plus, într-un asemenea caz suntem îndreptăţiţi să amânăm îndeplinirea obligaţiilor noastre până la achitarea integrală a plăţilor, sau a altor obligaţii şi să livrăm marfa separat, numai contra unei plăţi anticipate, sau după un termen complementar adecvat, să denunţăm contractul şi să solicităm compensarea prejudiciului datorat neplăţii. În plus, putem interzice vânzarea mărfii livrate şi returnarea acesteia pe costurile partenerului contractual. În continuare putem revoca mandatul pentru incasarea creanţelor care a fost atribuit partenerului contractual. Partenerul contractual ne mandatează irevocabil încă de acum că, în cazurile specificate mai sus, putem intra în intreprinderea sa şi ridica marfa livrată. O asemenea luare înapoi propriu zisă a mărfii nu constituie o denunţare a contractului. Pentru cazul de întârziere se consideră ca şi convenită taxa pentru fiecare atenţionare în sumă de € 40,00 şi penalităţi de întârziere în cuantum de 12 % de la data scadenţei. În caz de întârziere partenerul contractual pierde dreptul la eventualele reduceri de preţ. În afară de aceasta partenerul contractual, care a intrat în întârziere cu plăţile sale, este obligat să compenseze prioritar costurile judiciare şi extrajudiciare pentru revendicarea creanţei cauzate urmare a întârzierii sale, în special taxele pentru atenţionări şi incasări, ca şi costurile de reprezentare cu avocatul. În continuare suntem îndreptăţiţi să denunţăm integral sau parţial contractul, când realizarea livrării resp. începerea sau continuarea în îndeplinirii din cauze imputabile partenerului contractual nu este posibilă sau contrar stabilirii unui termen complementar aceasta este amânată în continuare, când partenerul contractual în cazul unor suspiciuni despre bonitatea sa refuză să acorde, la cererea noastră, plata în avans, sau să prezinte înaintea livrării o garanţie credibilă, sau când prelungirea termenului de livrare în cazurile de forţă majoră durează mai mult de 3 luni. În cazu în care asupra patrimoniului partenerului contractual începe procedura de faliment în instanţă, dacă propunerea pentru declararea falimentului este respinsă datorită patrimoniului insuficient care să acopere costurile, putem denunţa contractul fără stabilirea unui termen suplimentar. Dacă partenerul contractual denunţă contractul, sau dacă denunţarea contractului este declarată din partea noastră din cauza faptului că partenerul contractual nu îşi îndeplineşte obligaţiile sale contractuale faţă de noi, ne revine o despăgubire în cuantum de minim 20% din suma comenzii afectate de denunţare, chiar dacă încă nu a fost realizată decontarea. Ne rezervăm dreptul de a pune în aplicare prejudiciul mai mare, real cauzat. Partenerul contractual poate denunţa contractul numai atunci când, printr-o încălcare gravă contrară termenului complementar adecvat stabilit, am ajunge la întârzierea livrării. Termenul complementar trebuie să corespundă felului şi volumului livrării. Compensarea prejudiciului datorat întârzierii, la care s-ar ajunge într-un mod demonstrabil urmare a încălcării noastre grave, reprezintă jumătate de procent pentru fiecare zi terminată de întârziere, dar maxim 5% din valoarea de facturare a livrării în cauză, sau a unei alte obligaţii, dacă partenerului contractual i-a fost creat în mod demonstrabil un prejudiciu în acest cuantum. Pretenţiile partenerului contractual pentru compensarea prejudiciului care depăşesc acest cadru sunt excluse.

8. Exclusivitatea proprietăţii

Până la achitarea integrală a tuturor creanţelor noastre actuale, viitoare şi condiţionate, inclusiv a dobânzilor şi costurilor, în special a creanţelor legate de restul în cont dintr-o eventuală relaţie contocurentă, marfa ramâne în proprietatea noastră (marfa restricţionată). Partenerul contractual trebuie să îndeplinească obligaţiile legate de marcarea mărfii şi celelalte reglementări formale legate de păstrarea exclusivităţii proprietăţii. Partenerul contractual poate vinde marfa restricţionată numai în cadrul unei relaţii comerciale curente, pe baza condiţiilor sale comerciale standard, până nu este în întârziere, în următoarele condiţii: creanţele din vânzarea în continuare a mărfii restricţionate se consideră acum deja accesibile nouă. Servesc ca şi garanţie în cuantum identic cu cel al mărfii restricţionate. Partenerul contractual este obligat să facă consemnarea corespunzătoare în lista sa de poziţii deschise. Dacă partenerul contractual va vinde marfa restricţionată împreună cu o altă marfă, pe care nu a obţinut-o de la noi, creanţa din vânzarea în continuare trebuie să o cedeze nouă în raportul valorii facturate a mărfii restricţionate, la valoarea de facturare a celeilalte mărfi utilizate. Partenerul contractual este idreptăţit să incaseze creanţele din vânzarea în continuare. Această îndreptăţire la incasare a creanţelor încetează în cazul contestaţiei noastre, dar cel mai târziu în cazul întârzierii plăţilor, sau în cazul propunerii pentru începerea procedurii de faliment. Vom face uz de dreptul nostru de contestare numai atunci, când vom avea cunoştinţă despre împrejurările din care rezultă o înrăutăţire semnificativă a relaţiilor patrimoniale ale partenerului contractual, care periclitează drepturile noastre la plată. La solicitarea noastră, partenerul contractual trebuie să ne comunice numele subiectului care a cumpărat marfa supusă exclusivităţii proprietăţii, iar noi suntem îndreptăţiţi să înştiinţăm acest subiect cu privire la cedarea creanţei. În cazul popririi sau a punerii în aplicare a unei alte pretenţii, partenerul contractual este obligat să atenţioneze asupra dreptului nostru de proprietate şi să ne înştiinţeze neîntârziat. Partenerul contractual suportă toate costurile necesare pentru anularea dreptului pus în aplicare, sau pentru transportarea înapoi a mărfii restricţionate, dacă acestea nu sunt achitate de părţile terţe.

9. Garanţia

Drepturile de garanţie trebuiesc puse în aplicare în termen de şase luni de la remiterea mărfii la locul de destinaţie. Decisiv pentru starea contractuală a mărfii este momentul predării mărfii expeditorului sau transportatorului, cel târziu momentul când marfa părăseşte depozitul. Dreptul la garanţie apare numai atunci, când partenerul contractual ne comunică neîntârziat în scris şi descrie detaliat, cel mai târziu în termen de 8 zile de la remiterea mărfii la locul de destinaţie, viciul constatat. Viciile ascunse trebuiesc reclamate neîntârziat, în scris, după constatarea lor, cel mai târziu înainte de expirarea perioadei de garanţie. Viciile unei părţi a livrării nu pot constitui motiv pentru reclamarea întregii livrări. În cazul unei reclamaţii îndreptăţite şi puse neîntârziat în aplicare vom lua înapoi marfa şi vom livra în locul ei o marfă fără vicii, sau suntem îndreptăţiţi, în funcţie de alegerea noastră, să compensăm valoarea diminuată, resp. să remediem ulterior marfa. Este necesar să ni se acorde timpul necesar pentru analizarea viciilor, ca şi pentru eliminarea acestora, pentru remedierile ulterioare, sau pentru realizarea livrării compensatoare. Partenerul contractual renunţa la posibilitatea de denunţare a contractului şi în cazul viciilor substanţiale, fără ca înaite să ne acorde posibilitatea pentru remedierea ulterioară, sau pentru realizarea unei livrări compensatorii. Dacă partenerul contractual nu ne va oferi fără o amânare inutilă posibilitatea de a ne convinge asupra viciului şi dacă nu ne pune la dispoziţie imediat – special la cererea noastră, marfa reclamată, sau mostre din aceasta, încetează orice fel de pretenţii asupra garanţiei. Dacă marfa reclamată ca având vicii ne este returnată, partenerul contractual suportă costurile şi riscul pentru transporul la noi şi retur. În orice caz este valabil că suntem exoneraţi de obligaţia de garanţie până atunci, până când partenerul contractual este în întârziere cu obligaţiile sale de plată. Dacă vreuna dintre obligaţii este realizată pe baza datelor constructive, desenelor, modelelor sau a altor specificaţii ale partenerului contractual, atunci garantarea noastră se referă numai la varianta condiţionată de aceste date de intrare. Sunt excluse de la garanţie viciile cauzate de suprasolicitări, manipulare neglijentă sau neprofesională, utilizarea materialelor de funcţionare inoportune, materialelor puse la dispoziţie de partenerul contractual sau o terţă persoană, indicaţiilor partenerului contractual sau lucrărilor de montaj ale terţelor persoane. Nu garantăm pentru pagubele cauzate de acţiunile terţelor persoane, descărcărilor atmosferice, supratensiunilor, efectelor chimice şi fizice şi efectelor climaterice şi naturale. Părţile supuse uzurii naturale sunt excluse de la garanţie. Garanţia încetează instantaneu dacă asupra obiectului livrării se execută modificări sau reparaţii fără acordul nostru. Lucrările şi livrările realizate în cadrul îndeplinirii obligaţiilor de garanţie nu presupun prelungirea perioadei de garanţie. Regulile specificate mai sus sunt valabile şi în cazul livrării altor mărfuri decât cele contractuale. Dreptul regresiv conform § 933 b secţiunea1 din Codul Civil încetează odată cu expirarea perioadei de garanţie.

10. Compensarea daunelor

Garantarea noastră se ghidează exclusiv după înţelegerile specificate în prezentele condiţii. Pretenţiile partenerului contractual care dapăşesc acest cadru, indiferent de motivul lor juridic, deci şi pretenţiile de compensare a daunei, sunt excluse. Acest lucru este valabil în special pentru pretenţiile pentru compensarea profitului pierdut, a altor daune patrimoniale ale partenerului contractual, pentru compensarea daunelor care nu au apărut asupra mărfii propriu zise, în special daunelor rezultate urmare a viciilor şi pentru pretenţiile din garantarea producătorului pentru daunele cauzate de viciul produsului. Limitarea garantării specificată mai sus nu este valabilă, dacă cauza prejudiciului constă într-o acţiune intenţionată sau într-o neglijenţă foarte gravă, sub care se înţelege ignorarea conştientă a unei griji obligatorii. Faptul, că a fost vorba de o neglijenţă foarte gravă, trebuie dovedit de partenerul contractual. Dreptul la compensarea daunei încetează oricum prin expirarea perioadei de garanţie. Partenerul contractual trebuie să transfere aceste limitări ale garantării, în integralitatea lor, asupra eventualilor beneficiari, cu angajamentul ca şi aceştia să le transfere mai departe, în cazul contrar trebuie să ne compenseze dauna rezultată din aceasta şi să ne absolve de eventualele pretenţii.

11. Transferul obligaţiilor asupra altor parteneri şi regresul

Dacă în legătură cu marfa livrată de noi, o terţă parte îşi pune în aplicare pretenţii asupra garanţiei sau pentru compensarea prejudiciului faţă de partenerul contractual, acesta este obligat să ne înştiinţeze despre aceasta şi să întreprindă paşi pentru a deveni participanţi la conflict. În continuare este obligat să ia legătura cu noi înaintea fiecărei încercări de împăcare şi să nu încheie împăcarea împotriva voinţei noastre. În cazul încălcării acestei prevederi partenerul contractual îşi pierde dreptul său de regres. La următoarea vânzare a mărfii, partenerul contractual trebuie să transfere limitarea garanţiei şi a garantării conform punctelor precedente în integralitatea lor asupra cumpărătorului, cu angajamentul ca şi acesta să transfere mai departe această limitare; în cazul contrar va pierde de asemenea dreptul său de regres, resp. trebuie să ne compenseze daunele rezultate din aceasta şi să ne absolve de eventualele pretenţii.

12. Marcarea mărfii cu nume şi marcă

Şi fără acceptul explicit al partenerului contractual, suntem îndreptăţiţi să marcăm marfa livrată cu denumirea firmei sau cu marca.

13. Procedura în cazul neefectivităţii prevederilor

Dacă oricare dintre aceste condiţii ar deveni neefectivă, celelalte prevederi rămân efective în integralitatea lor. Părţile contractuale sunt obligate să înlocuiască prevederea neefectivă conform propriilor lor cunoştinţe şi conştiinţe printr-o corectare efectivă care, având în vedere rezultatul economic, este echivalentă.

14. Locul realizării, sediul instanţei, legislaţia aplicată şi limba contractului

Locul de realizare pentru livrări şi plăţi este pentru toate cazurile 9184 St. Jakob im Rosental. Pentru toate conflictele rezultate indirect sau direct din prezentele condiţii, resp. din contractele pentru care sunt aplicabile prezentele condiţii, se negociază apartenenţa instanţei ordinare, care este competentă local pentru sediul nostru din 9184 St. Jakob im Rosental. Acest sediu al instanţei constituie pentru partenerul contractual sediul exclusiv al instanţei. Noi suntem îndreptăţiţi să înaintăm plângeri şi în alte sedii legale ale instanţelor partenerului contractual. Este aplicabil fără excepţii dreptul material austriac. Aplicarea dreptului de achiziţii al ONU se exclude. Limba contractului este limba germană.