Všeobecné podmienky predaja a realizácie dodávok firmy GLOBO Handels GmbH

1.   Všeobecné

Pre všetky naše - i budúce - dodávky a iné plnenie platia bez výnimky dole uvedené podmienky. Zadaním objednávky sa tieto podmienky považujú v každom prípade za akceptované a dohodnuté. Akékoľvek obchodné podmienky, ktoré by  boli v rozpore s týmito podmienkami predaja a realizácie dodávok, sú v plnom rozsahu neúčinné bez ohľadu na to, akou formou nám boli dané na vedomie. Odchýlne dohody oproti jednotlivým bodom alebo doplnky k týmto podmienkam musia byť vopred výslovne a písomne potvrdené, v opačnom prípade sú neplatné. Nereagovanie na odchýlne obchodné a nákupné podmienky nemožno považovať za súhlas. Ústne dohovory si vyžadujú pre ich účinnosť písomnú formu alebo musia byť nami písomne potvrdené. Aj dohoda o tom, že sa v budúcnosti upustí od  požiadavky týkajúcej sa písomnej formy, musí byť písomne potvrdená. Zmluva sa považuje za uzavretú, keď sme zaslali písomné potvrdenie objednávky alebo keď dodávku v skutočnosti realizujeme.

2.   Cenové ponuky

Naše ponuky sú nezáväzné. Údaje obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a podobných podkladoch sú smerodajné iba vtedy, keď ich v potvrdení objednávky výslovne potvrdíme. Náklady vynaložené za návrhy, náčrty alebo vzory, ktoré na požiadanie zmluvného partnera vyhotovíme alebo poskytneme, je potrebné nám na naše požiadanie neodkladne v primeranej výške nahradiť aj vtedy, ak nedôjde k zadaniu uvažovanej objednávky. Cenové ponuky sa stanú záväznými, keď sme ich za písomného stanovenia rozsahu plnenia potvrdili. Dodávky alebo iné plnenie prekračujúce tento rozsah sme oprávnení osobitne fakturovať. Pokiaľ písomne nebolo dohodnuté inak, ceny platia od závodu resp. od nášho skladu bez balenia, nakládky, poistenia a dane z pridanej hodnoty. Ak je dohodnutá dodávka s dovezením, ceny sa rozumejú bez vykládky a bez ďalšieho distribuovania. Priznané skontá, zľavy, atď. sa vypočítajú z predajných cien bez dane z obratu. Základ cien tvoria náklady v čase ich oznámenia. Sme oprávnení upraviť ceny, pokiaľ objednávka nie je totožná s predloženou celkovou ponukou alebo ak došlo v čase do termínu dodania k úprave nákladov. To platí osobitne v prípade zvýšenia vedľajších nákladov, ako sú sadzby za prepravu, poistné, clá atď.. Pri uzavretí zmluvy bez určenia cien sa vyúčtuje cena platná v deň odoslania tovaru. Ak sú ceny uvedené v cudzej mene, platí pre ne stredný devízový kurz v deň vystavenia potvrdenia objednávky. V prípade kurzových zmien v náš neprospech, ktoré by prekročili 2 %, sme oprávnení cenu patrične prispôsobiť. Námietky kvôli odchýlke nami zaslaného potvrdenia objednávky od objednávacieho listu je potrebné uplatniť do 2 pracovných dní po doručení potvrdenia objednávky u zmluvného partnera, v opačnom prípade sa obsah potvrdenia objednávky považuje za dohodnutý.

3.   Dodanie

Naša povinnosť realizovať dodávky platí s výhradou náležitého a včasného plnenia záväzkov zo strany našich subdodávateľov. Údaje o termínoch dodania majú zásadne nezáväzný charakter. Dodacie lehoty začínajú plynúť od dátumu nášho potvrdenia objednávky a platia iba za predpokladu včasného vyjasnenia všetkých detailov objednávky a včasného plnenia všetkých povinností zo strany zmluvného partnera. Pre posúdenie dodržania dodacích lehôt a termínov dodania je smerodajný okamih odoslania zo závodu alebo skladu. Tieto sa považujú  oznámením o pripravenosti k expedovaniu za dodržané, pokiaľ by tovar bez nášho zavinenia nemohol byť včas odoslaný. Udalosti vyššej moci nás oprávňujú k tomu, aby sme termín dodania odsunuli o dobu trvania prekážky vrátane primeraného času na rozbeh. Rovnako ako prípady vyššej moci sa posudzujú všetky okolnosti, ktoré by nám realizáciu dodávky značne sťažovali alebo znemožňovali, ako napríklad štrajky, poruchy v procese prevádzky, prekážky na dopravných komunikáciách, zákazy vývozu, dovozu a tranzitu, medzinárodné platobné obmedzenia, a to bez ohľadu na to, či takéto okolnosti nastanú u nás, u niektorého z našich subdodávateľov alebo u nami povereného špeditéra resp. prepravcu. V takýchto prípadoch sme navyše oprávnení ceny patrične prispôsobiť. Pokiaľ by odoslanie na expedíciu pripraveného tovaru bolo na požiadanie zmluvného partnera zásadne odsunuté alebo ak by sa bez nášho zavinenia neuskutočnilo do troch mesiacov od oznámenia pripravenosti k expedovaniu, považuje sa naše plnenie za zrealizované a sme oprávnení uskladniť tovar na náklady zmluvného partnera. Príslušné náklady za uskladnenie nám treba neodkladne uhradiť. Dohodnuté platobné podmienky sa v dôsledku toho nemenia. Sme oprávnení realizovať čiastkové dodávky v akceptovateľnom rozsahu. Zvýšenie resp. zníženie v objednávke dohodnutého množstva je prípustné v rozsahu obvyklom pre dané odvetvie.

4.   Splnenie, expedícia a prechod rizika

Právo užívania a riziko, vrátane rizika zabavenia tovaru, prejdú na zmluvného partnera v okamihu odovzdania tovaru špeditérovi alebo prepravcovi, najneskôr však vtedy, keď tovar opustí náš závod alebo sklad, keď sa dočasne uskladní v zmysle predchádzajúceho bodu, keď sa odoslanie na expedíciu pripraveného tovaru na požiadanie zmluvného partnera odsunie alebo keď dôjde k omeškaniu pri prijatí, a to nezávisle od platobných podmienok dohodnutých pre dodávku alebo iné plnenie. Osobitné dohody o kontrolách kvality alebo ukážkovom tovare sa nedotýkajú ustanovení o mieste plnenia a prechode rizika. Všetky pre plnenie zmluvy potrebné ďalšie činnosti, ktoré v potvrdení objednávky nie sú výslovne označené ako naše plnenie, musí zmluvný partner zabezpečiť na svoje náklady. Pokiaľ písomne nie je dohodnuté inak, je na nás, aby sme za vylúčenia akéhokoľvek ručenia stanovili spôsob a trasu prepravy a určili špeditéra alebo prepravcu, pričom nie sme povinní preverovať najlacnejší spôsob prepravy. Prepravné poistky uzavrieme jedine na výslovné požiadanie zmluvného partnera na jeho náklady. Zmluvný partner je povinný nám túto požiadavku včas písomne oznámiť. Pokiaľ by bez nášho zavinenia bola preprava po uvažovanej trase alebo na stanovené miesto v predpokladanom čase znemožnená, sme oprávnení dodať tovar po inej trase alebo na iné miesto. Naviac náklady, ktoré z toho vzniknú, znáša zmluvný partner. Zmluvnému partnerovi bude predtým poskytnutá možnosť vyjadriť sa. Pokiaľ nie je dohodnuté špeciálne balenie, bude balenie realizované štandardným spôsobom. Balenie, ochranné prostriedky a/alebo iné pomôcky pri preprave zabezpečíme na základe našich skúseností na náklady zmluvného partnera a s vylúčením nášho ručenia. Obaly vyúčtujeme na základe našich vlastných nákladov s tým, že ich nezoberieme späť.

5.   Dodávka na zavolanie

Ak by pri objednávkach vybavovaných na zavolanie predmetný pokyn na expedovanie nebol daný v priebehu 14 kalendárnych dní po dohodnutom konečnom termíne zavolania alebo - pokiaľ nebol dohodnutý konečný termín zavolania - od zadania objednávky uplynul jeden rok, považuje sa tovar za dodaný v zmysle zmluvy a môžeme ho po zaslaní upomienky na náklady a riziko zmluvného partnera podľa našej voľby odoslať alebo podľa vlastného uváženia uskladniť proti úhrade a ihneď vyfakturovať. V takomto prípade sme aj oprávnení bez stanovenia dodatočnej lehoty úplne alebo čiastočne odstúpiť od zmluvy. Ak sú uzavreté dohody s priebežným expedovaním, treba nám zadávať pokyny na expedovanie a rozdelenie druhov na približne rovnaké mesačné množstvá, v opačnom prípade môžeme si to po rozumnom uvážení stanoviť sami. Pokiaľ by jednotlivé pokyny na expedovanie prekročili celkové v zmluve stanovené množstvo, sme oprávnení, avšak nie povinní dodať toto zvýšené množstvo. Zvýšené množstvo môžeme vyúčtovať za ceny platné v čase zavolania resp. dodania.

6.   Platba

Pokiaľ písomne nie sú dohodnuté osobitné platobné podmienky, je fakturovaná čiastka (cena netto plus daň z pridanej hodnoty) splatná v priebehu 14 dní od dátumu fakturácie. Pri čiastkových fakturáciách sú príslušné čiastkové sumy splatné po doručení predmetnej faktúry. To platí aj pre fakturačné čiastky, ktoré vzniknú na základe dodatočných dodávok alebo iných dohôd nad rámec pôvodnej záverečnej sumy, nezávisle od platobných podmienok dohodnutých pre hlavnú dodávku. Pokiaľ by sa prekročil prípadne dohodnutý úverový limit, považuje sa za dohodnuté, že čiastka prekračujúca úverový limit je splatná ihneď. Platby treba uhrádzať bankovým inkasom (odpísaním z účtu) alebo včas bez akejkoľvek zrážky franko naše platobné miesto v mene uvedenej na faktúre. Za deň úhrady platby sa považuje deň prijatia platby u nás alebo v našom platobnom mieste. Zmluvný partner nie je oprávnený zadržať platby kvôli garančným nárokom alebo akýmkoľvek iným nárokom alebo započítať ich s protipohľadávkami. Platby sa započítajú vždy najprv na náklady, potom na úroky a napokon na najdlhšiu dobu neuhradenú istinu.

7.   Omeškanie a odstúpenie

Ak sa zmluvný partner s niektorou z jeho platieb alebo s iným plnením dostane do omeškania alebo ak sa dozvieme o okolnostiach, ktoré podľa nášho názoru znižujú bonitu zmluvného partnera, sme oprávnení požadovať okamžité vyrovnanie všetkých našich pohľadávok v plnom rozsahu, a to nezávisle od prípadne dohodnutého termínu splatnosti. Okrem toho sme v takomto prípade oprávnení odložiť plnenie našich záväzkov až do úhrady nezaplatenej platby alebo iných plnení a osobitne dodávať tovar iba proti platbe vopred, alebo po primeranej dodatočnej lehote odstúpiť od zmluvy a požadovať kvôli neplneniu náhradu škody. Navyše môžeme zakázať ďalší predaj dodaného tovaru a požiadať o jeho vrátenie na náklady zmluvného partnera. Ďalej môžeme odvolať splnomocnenie na inkaso pohľadávok, ktoré bolo udelené zmluvnému partnerovi. Zmluvný partner nás už teraz neodvolateľne oprávňuje, že v hore uvedených prípadoch môžeme vojsť do jeho podniku a odobrať dodaný tovar. Samotné takéto zobratie tovaru späť nie je však odstúpením od zmluvy. Pre prípad omeškania sa považuje za dohodnutý poplatok za každú upomienku vo výške € 40,00 a úroky z omeškania vo výške 12 % od dátumu splatnosti. V prípade omeškania zmluvný partner stratí aj nárok na prípadne poskytnuté zľavy z ceny. Okrem toho je zmluvný partner, ktorý sa dostal so svojimi platbami do omeškania, navyše predovšetkým povinný nahradiť v dôsledku jeho meškania spôsobené predsúdne a mimosúdne náklady na vymáhanie pohľadávky, predovšetkým poplatky za upomienky a inkasa, ako aj náklady za zastupovanie advokátom. Ďalej sme oprávnení úplne alebo čiastočne odstúpiť od zmluvy, keď realizácia dodávky resp. začiatok alebo pokračovanie v plnení z dôvodov ležiacich na strane zmluvného partnera je nemožné alebo sa napriek stanoveniu dodatočnej lehoty ďalej odďaľuje, keď zmluvný partner pri pochybnostiach o jeho bonite odmieta poskytnúť na naše požiadanie platbu vopred alebo pred dodaním predložiť vierohodnú zábezpeku alebo keď predĺženie dodacej lehoty v prípadoch vyššej moci trvá dlhšie ako 3 mesiace. Ak na majetok zmluvného partnera je zahájené konkurzné konanie na súde alebo ak je návrh na vyhlásenie konkurzu odmietnutý kvôli nedostatočnému majetku, ktorý by pokrýval náklady, môžeme bez stanovenia dodatočnej lehoty odstúpiť od zmluvy. Pokiaľ zmluvný partner odstúpi od zmluvy alebo ak je z našej strany vyhlásené odstúpenie od zmluvy kvôli tomu, že zmluvný partner si neplní svoje zmluvné povinnosti voči nám, prináleží nám odškodnenie v rozsahu minimálne 20 % sumy objednávky dotknutej odstúpením, aj keď ešte nebolo uskutočnené vyúčtovanie. Vyhradzujeme si právo uplatniť vyššiu, skutočne vzniknutú škodu. Zmluvný partner môže od zmluvy odstúpiť iba vtedy, ak by sme sa hrubým zavinením napriek stanoveniu primeranej dodatočnej lehoty dostali do omeškania s dodaním. Dodatočná lehota musí primerane zodpovedať druhu a rozsahu objednávky. Náhrada škody kvôli omeškaniu, ku ktorému by došlo preukázateľne v dôsledku nášho hrubého zavinenia, predstavuje za každý dokončený týždeň omeškania pol percenta, celkom však maximálne 5 % fakturačnej hodnoty dotknutej dodávky alebo iného plnenia, ak zmluvnému partnerovi vznikla preukázateľná škoda v tejto výške. Nároky zmluvného partnera na náhradu škody prekračujúce tento rámec sú vylúčené.

8.   Výhrada vlastníctva

Až do kompletnej úhrady všetkých našich súčasných, budúcich a podmienených pohľadávok vrátane úrokov a nákladov, osobitne aj príslušných pohľadávok v súvislosti so zostatkom na účte z prípadného kontokorentného vzťahu zostáva tovar naším vlastníctvom (vyhradený tovar). Zmluvný partner si musí plniť povinnosti týkajúce sa označenia tovaru a ostatné formálne predpisy súvisiace so zachovaním výhrady vlastníctva. Zmluvný partner smie vyhradený tovar predávať iba v bežnom obchodnom styku na základe jeho štandardných obchodných podmienok a kým nie je v omeškaní za nasledovných predpokladov: pohľadávky z ďalšieho predaja vyhradeného tovaru sa už teraz považujú za nám postúpené. Slúžia ako zábezpeka v rovnakom rozsahu ako vyhradený tovar. Zmluvný partner je povinný vo svojom zozname otvorených položiek urobiť patričný záznam. Ak zmluvný partner predá vyhradený tovar spolu s iným tovarom, ktorý nenadobudol od nás, musí nám pohľadávku z ďalšieho predaja postúpiť v pomere fakturačnej hodnoty vyhradeného tovaru k fakturačnej hodnote ostatného použitého tovaru. Zmluvný partner je oprávnený inkasovať pohľadávky z ďalšieho predaja. Toto oprávnenie na inkasovanie pohľadávok zanikne v prípade nášho odvolania, najneskôr však pri omeškaní s platbami alebo pri návrhu na zahájenie konkurzného konania. Svoje právo na odvolanie využijeme iba vtedy, ak získame znalosť o okolnostiach, z ktorých vyplýva značné zhoršenie majetkových pomerov zmluvného partnera, ktoré ohrozuje náš platobný nárok. Na naše požiadanie nám zmluvný partner musí oznámiť meno subjektu, ktorý kúpil tovar podliehajúci výhrade vlastníctva, a my sme oprávnení oboznámiť tento subjekt s postúpením pohľadávky. V prípade zabavenia alebo uplatnenia iného nároku je zmluvný partner povinný upozorniť na naše vlastnícke právo a neodkladne nás informovať. Zmluvný partner znáša všetky náklady, ktoré je potrebné vynaložiť na zrušenie uplatneného nároku alebo na spätnú prepravu vyhradeného tovaru, pokiaľ tieto nie sú hradené tretími stranami.

9.   Záruka

Garančné nároky sa musia písomne uplatniť do šiestich mesiacov po doručení tovaru do miesta určenia. Rozhodujúci pre zmluvný stav tovaru je okamih odovzdania tovaru špeditérovi alebo prepravcovi, najneskôr okamih, kedy tovar opustí sklad. Garančný nárok vzniká iba vtedy, ak nám zmluvný partner neodkladne, najneskôr 8 dní po doručení tovaru do miesta určenia, objavenú vadu písomne oznámil a detailne popísal. Skryté vady treba písomne reklamovať neodkladne po ich rozpoznateľnosti, najneskôr pred uplynutím garančnej doby. Vady na niektorej časti dodávky nesmú byť dôvodom pre reklamáciu celej dodávky. Pri oprávnenej neodkladne uplatnenej reklamácii zoberieme chybný tovar buď späť a dodáme namiesto neho bezchybný tovar alebo sme podľa našej voľby oprávnení nahradiť zníženú hodnotu resp. tovar dodatočne opraviť. Je potrebné nám poskytnúť nutný čas tak na preskúmanie vád ako aj na ich odstránenie, na dodatočnú opravu alebo realizáciu náhradnej dodávky. Zmluvný partner sa zrieka aj v prípade podstatných vád možnosti odstúpiť od zmluvy bez toho, že by nám predtým poskytol príležitosť na dodatočnú opravu alebo realizáciu náhradnej dodávky. Pokiaľ nám zmluvný partner bez zbytočného odkladu neposkytne príležitosť, aby sme sa presvedčili o vade, a ak nám - osobitne na naše požiadanie - reklamovaný tovar alebo vzorky z neho okamžite nedá k dispozícii, akékoľvek garančné nároky zaniknú. Ak nám tovar reklamovaný ako vadný je vrátený, znáša zmluvný partner náklady a riziko za prepravu k nám i späť. Každopádne platí, že sme oslobodení od garančnej povinnosti dovtedy, kým zmluvný partner je v omeškaní so svojimi platobnými povinnosťami. Pokiaľ je niektoré plnenie realizované na základe konštrukčných údajov, výkresov, modelov alebo iných špecifikácií zmluvného partnera, tak sa naše ručenie vzťahuje iba na týmito vstupnými údajmi podmienené prevedenie. Vylúčené zo záruky sú vady, ktoré boli spôsobené prílišným namáhaním, nedbanlivou alebo neodbornou manipuláciou, použitím nevhodných prevádzkových materiálov, zmluvným partnerom alebo treťou osobou poskytnutým materiálom, pokynmi zmluvného partnera alebo montážnymi prácami tretích strán. Neručíme za škody vyvolané konaním tretích strán, atmosférickými výbojmi, prepätím, chemickými a fyzikálnymi vplyvmi a vplyvmi poveternostných podmienok a prírody. Časti podliehajúce prirodzenému opotrebeniu sú zo záruky vylúčené. Záruka okamžite zanikne, pokiaľ sa na predmete dodania bez nášho súhlasu vykonajú úpravy alebo opravy. Prácami a dodávkami realizovanými v rámci plnenia garančných povinností nedôjde k predĺženiu garančnej doby. Hore uvedené predpisy platia aj pri dodaní iného ako zmluvného tovaru. Regresný nárok v zmysle § 933 b odsek 1 Všeobecného občianskeho zákonníka končí uplynutím garančnej doby.

10.   Náhrada škody

Naše ručenie sa výlučne riadi dohodami uvedenými v týchto podmienkach. Tento rámec prekračujúce nároky zmluvného partnera bez ohľadu na ich právny dôvod a teda aj nároky na náhradu škody sú vylúčené. To platí osobitne pre nároky na náhradu ušlého zisku, ostatných majetkových škôd zmluvného partnera, na náhradu takých škôd, ktoré nevznikli na samotnom tovare, predovšetkým následných škôd v dôsledku vád a pre nároky z ručenia výrobcu za škody spôsobené chybou výrobku. Hore uvedené obmedzenie ručenia neplatí, ak príčina škody spočíva v úmyselnom konaní alebo vo veľmi hrubej nedbanlivosti, pod čím sa rozumie vedomé ignorovanie povinnej starostlivosti. Skutočnosť, že išlo o veľmi hrubú nedbanlivosť, musí preukázať zmluvný partner. Nárok na náhradu škody končí každopádne uplynutím garančnej doby. Zmluvný partner musí tieto obmedzenia ručenia v plnom rozsahu preniesť na prípadných odberateľov so záväzkom, aby aj oni ich preniesli ďalej, v opačnom prípade nám musí nahradiť z toho vyplývajúcu škodu a oslobodiť od prípadných nárokov.

11.   Prenesenie povinnosti na ďalších partnerov a regres

Ak si tretia strana uplatní v súvislosti s nami dodaným tovarom nároky voči zmluvnému partnerovi zo záruky alebo na náhradu škody, je povinný upovedomiť nás o tom a urobiť kroky, aby sme sa stali účastníkmi sporu. Ďalej je povinný spojiť sa s nami pred každým pokusom o zmier a neuzavrieť zmier proti našej vôli. Pri porušení tohto ustanovenia stratí zmluvný partner svoje regresné právo. Pri ďalšom predaji tovaru musí zmluvný partner   obmedzenie záruky a ručenia podľa predchádzajúcich bodov v plnom rozsahu preniesť na kupujúceho so záväzkom, aby aj ten toto obmedzenie preniesol ďalej; v opačnom prípade stratí taktiež svoje regresné právo resp. musí nám nahradiť z toho vyplývajúcu škodu a oslobodiť nás od prípadných nárokov.

12.   Označenie tovaru menom a značkou

Aj bez výslovného povolenia zmluvného partnera sme oprávnení označiť dodávaný tovar firemným názvom alebo značkou.

13.   Postup v prípade neúčinnosti ustanovení

Pokiaľ by sa akákoľvek z týchto podmienok stala neúčinnou, ostatné ustanovenia zostanú v plnom rozsahu účinné. Zmluvné strany sú povinné nahradiť neúčinné ustanovenie podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia účinnou úpravou, ktorá je vzhľadom na  hospodársky výsledok rovnocenná.

14.   Miesto plnenia, sídlo súdu, aplikované právo a zmluvný jazyk

Miestom plnenia pre dodávky a platby je v každom prípade 9184 St. Jakob im Rosental. Pre všetky spory nepriamo alebo priamo vyplývajúce z týchto podmienok resp. zo zmlúv, pre ktoré sú tieto podmienky aplikovateľné, sa dojednáva príslušnosť riadneho súdu, ktorý je miestne a vecne príslušný pre naše sídlo v 9184 St. Jakob im Rosental. Toto sídlo súdu je pre zmluvného partnera výlučným sídlom súdu. My máme právo vzniesť žalobu aj v inom zákonnom sídle súdu zmluvného partnera. Platí bez výnimky rakúske hmotné právo. Aplikovanie kúpneho práva OSN sa vylučuje. Zmluvným jazykom je nemčina.