Splošni prodajni in dobavni pogoji podjetja GLOBO Handels GmbH

1. Splošno

Za vse ponudbe, naročila, prodajo, dobavo in storitve podjetja GLOBO Handels GmbH (v nadaljnjem: GLOBO) - tudi prihodnje - veljajo izključno naslednji pogoji poslovanja. Z oddajo naročila stranka izjavlja, da se s temi pogoji strinja, jih priznava in le ta veljajo kot dogovorjena. Vsakršni drugačni pogoji poslovanja, ki so v nasprotju z navedenimi, so v celoti neveljavni, ne glede na kakšen način nam jih stranka posreduje. Vse dodatne dogovore v povezavi s posameznimi točkami in dopolnila k navedenim pogojem poslovanja mora podjetje GLOBO pisno potrditi, saj drugače nimajo pravnomočne veljave. Molk s strani podjetja GLOBO z obzirom na spremembe poslovnih in prodajnih pogojev ne velja kot privolitev. Ustne dogovore mora podjetje GLOBO pisno potrditi, saj sicer nimajo pravnomočne veljave. Tudi dogovor, da se v bodoče opusti pisna formalnost, mora podjetje GLOBO pisno potrditi. Pogodba velja kot veljavna, ko kupcu pošljemo pisno potrdilo naročila ali dejansko izvedemo dobavo blaga.


2. Ponudbene cene

Ponudbe podjetja GLOBO so neobvezne. Podatki in cene, ki so navedene v katalogih in prospektih veljajo le, če jih v potrdilu naročila izrecno potrdimo. Pogodbeni partner mora podjetju GLOBO nemudoma povrniti stroške za načrte, skice in vzorce, ki se na njegovo željo izdelajo ali dajo na razpolago, tudi takrat, ko do predvidenega naročila ne pride. Ponudbene cene postanejo zavezujoče, ko jih podjetje GLOBO potrdi s pisno navedbo o obsegu storitev. Dodatne dobave ali storitve k govorjenim lahko GLOBO dodatno zaračuna. Če ni pisno dogovorjeno drugače veljajo vse cene franko tovarna oziroma od našega skladišča in ne vključujejo stroškov embalaže, nakladanja, zavarovanja in davka na dodano vrednost. Če dogovorjena dobava vključuje dostavo, v ceno niso vključeni stroški razkladanja in prenosa tovora. Priznani popusti, skonto itd. se zaračunavajo na podlagi prodajnih cen brez prometnega davka. Cene temeljijo na stroških v času razglasitve. Podjetje GLOBO ima pravico prilagoditi cene, če se naročilo razlikuje od celovite ponudbe ali, če se do trenutka dobave spremenijo stroški. To velja še posebno pri povišanju dodatnih stroškov, kot na primer transportnih stroškov, zavarovalne premije, carine itd. Pri sklenitvi pogodbe z nedefiniranimi cenami se zaračunajo dejanske veljavne cene na dan odprave blaga. Navedene cene temeljijo - v kolikor so navedene v tuji valuti - na srednjem dnevnem tržnem menjalnem tečaju na dan izdaje potrdila naročila. V primeru spremembe menjalnega tečaja v škodo podjetja GLOBO za več kot 2% smo upravičeni do prilagoditve cen. Ugovore glede morebitnih odstopanj od naročila v potrdilu naročila, ki ga pošlje mo stranki, mora stranka pogodbenemu partnerju sporočiti v roku dveh delovnih dni po prejetju potrdila naročila. V nasprotnem primeru vsebina potrdila naročila velja kot dogovorjena.


3. Dobava

Pravočasna dobava s strani podjetja GLOBO je pogojena z redno in pravočasno dobavo naših preddobaviteljev. Vsi podatki o dobavnih rokih so načeloma neobvezujoči. Dobavni roki začnejo teči z datumom potrdila naročila in veljajo le v kolikor so pravočasno razrešene in dogovorjene vse podrobnosti naročila in v kolikor je pogodbeni partner izpolnil vse svoje obveznosti. Za upoštevanje dobavnih rokov in terminov je odločilen trenutek odprave franko tovarna ali iz našega skladišča. Če blago brez naše krivde ne more biti odposlano, dobavni roki in termini veljajo kot izpolnjeni z sporočilom pripravljenosti za odpravo. Zaradi dogodkov višje sile ali drugih dogodkov, na katere nimamo vpliva, lahko podaljšamo dobavne roke za čas trajanja višje sile oz. ovire. Za dogodke višje sile veljajo vse okoliščina, ki podjetju GLOBO bistveno otežijo ali onemogočijo dobavo, zlasti stavke, izprtja, motenje obratovanja, ovire prometa in cestnih poti, prepovedi uvažanja in izvažanja, prepovedi tranzita, mednarodne plačilne omejitve, ne glede na to, ali se v teh okoliščinah znajde GLOBO ali kateri od naših preddobaviteljev, špediterjev ali prevoznikov. V vseh omenjenih primerih lahko GLOBO prilagodi cene primerno razmeram. Če se odprava blaga, ki je pripravljeno za dostavo, na željo pogodbenega partnerja prestavi ali brez naše krivde ne izvede v roku treh mesecev od sporočila pripravljenosti za odpravo, se smatra, da je GLOBO izpolnil pogodbeno dogovorjene obveznosti in lahko pogodbenemu partnerju zaračuna stroške skladiščenje blaga. Skladiščne stroške nam mora pogodbeni partner nemudoma povrniti. Dogovorjeni plačilni pogoji se s tem ne spremenijo. Pridržujemo si pravico do delne dobave v dopustnem obsegu. Pri dobavi dogovorjene količine blaga so dovoljeni presežki in izpadi ki so značilni za tržišče.


4. Izpolnitev, odprava in prenos tveganja

Uporaba in tveganje - tudi zasega blaga - na pogodbenega partnerja preide z predajo blaga špediterju ali prevozniku, najkasneje pa v trenutku, ko blago zapusti našo tovarno, podjetje ali skladišče, v trenutku skladiščenja blaga v skladu s točko 3, prestavitvijo odprave blaga pripravljenega za odpravo na željo pogodbenega partnerja ali če pride do zamude pri prevzemu, ne glede na plačilne pogoje, ki so bili dogovorjeni za dotično dostavo ali storitev. Posebni dogovori o pregledu kakovosti ali o testnem blagu ne spremenijo določil o kraju izpolnitve pogodbenih obveznosti in določil o prenosu tveganja. Za vse dodatne storitve, ki so potrebne za izpolnitev pogodbe in v potrdilu naročila ni izrecno zapisano, da so v pristojnosti podjetja GLOBO, mora pogodbena stranka poskrbeti sama oz. jih mora zagotoviti na lastne stroške. Če ni bilo pisno dogovorjeno drugače, način pošiljke blaga in špediterja ali prevoznika – z izključitvijo vsakršne odgovornosti – izbere GLOBO, ki pri tem ni obvezano preveriti in izbrati najcenejšega načina dostave. Transportna zavarovanja se sklenejo le na izrecno željo in stroške pogodbenega partnerja. Pogodbeni partner nam mora željo po omenjenem zavarovanju pisno sporočiti. Če dostava blaga brez naše krivde po dogovorjeni poti ali na dogovorjeni kraj v dogovorjenem času ni možna imamo pravico, da blago dostavimo po drugi poti ali na drug kraj. Dodatne nastale stroške nosi pogodbeni partner. Pred tem se pogodbenemu partnerju zagotovi možnost, da izrazi svoje stališče. Če ni bila pisno dogovorjena posebna embalaža, se uporabi komercialno običajna embalaža. Za embalažo, varnost in/ali razne druge pripomočke pri transportu na stroške pogodbenega partnerja poskrbi GLOBO po lastni presoji in na podlagi lastnih izkušenj, z izključitvijo vsakršne odgovornosti. Embalaža se zaračuna na podlagi naših lastnih cen in izključuje možnost vračila.


5. Dostava na odpoklic

Pri naročilih na odpoklic je potrebno blago odpoklicati najkasneje v 14 koledarskih dneh po preteku končnega datuma odpoklica, ali, če ni bil dogovorjen datum odpoklica, v roku enega leta po naročilu. V nasprotnem primeru se smatra, da je bilo blago dostavljeno v skladu z pogodbenimi obveznostmi in lahko GLOBO po opominu na stroške in tveganje pogodbenega partnerja odpošlje pogodbeno blago, ali za skladiščenja blaga zaračuna stroške skladiščenja po lastni presoji. V tem primeru smo upravičeni brez določitve dodatnega roka delno ali v celoti odstopiti od pogodbe. Pri pogodbah s stalno dobavo nam mora pogodbena stranka sporočiti odpoklice in porazdelitev zvrsti blaga za približno enake mesečne količine. Če posamezni odpoklici presegajo pogodbeno dogovorjene količine, smo upravičeni do dostave, ne pa tudi dolžni. Za presežno količino lahko zaračunamo ceno, ki je veljavna za odpoklic oz. za dobavo.


6. Plačilo

Če niso bili pisno dogovorjeni drugačni oz. posebni plačilni pogoji velja, da znesek na računu (neto cena plus davek na dodano vrednost) zapade v 14 dneh od datuma računa. Pri delnih obračunih delni zneski zapadejo v trenutku prejema posameznih računov. To velja tudi v primeru obračunskih zneskov, ki nastanejo na podlagi naknadne dobave ali drugih dogovorov in presegajo prvotno dogovorjeni skupni znesek, neodvisno od plačilnih pogojev, ki so dogovorjeni za glavno dostavo. Če pride do prekoračitve morebitnega dogovorjenega kreditnega limita velja, da mora pogodbeni partner znesek, ki presega kreditni limit, nemudoma poravnati. Plačilo je možno z neposredno obremenitvijo pri banki ali pravočasno, brez odbitkov, pri našem plačilnem mestu v valuti, ki je navedena na računu. Kot plačilni dan velja dan, na katerem GLOBO ali naše plačilno mesto prejme celotni zapadli znesek. Pogodbeni partner ni upravičen do zadržanja plačila na podlagi garancijskih ali kakršnih koli drugih zahtevkov ali do poračuna na podlagi protiterjatev. Plačila se vedno obračunajo na osnovo obračunanih stroškov, potem na obresti in nazadnje na najdlje izostali kapitalni znesek.

7. Zamuda pri plačilu in odstop od pogodbe

Če je pogodbeni partner v zaostanku z enim ali več plačili ali drugimi obveznosti, ali v podjetju GLOBO izvemo za okoliščine, ki po našem mnenju zmanjšujejo kreditno sposobnost pogodbenega partnerja, smo upravičeni, da zahtevamo takojšnje plačilo vseh naših terjatev, ne glede morebitni obstoječi dogovor glede roka plačila (razveljavitev roka plačila). V takem primeru smo upravičeni tudi do odloga pri izpolnitvi lastnih obveznosti do prejema zaostalih oz. zamudnih plačil ali izpolnitve obveznosti pogodbenega partnerja, predvsem pa smo upravičeni do dobave blaga le proti plačilu vnaprej ali do odstopa od pogodbe po preteku primernega dodatnega roka in lahko v tem primeru zahtevamo odškodnino zaradi neizpolnitve pogodbe. Poleg tega lahko izrečemo prepoved za trgovske premike in zahtevamo vrnitev že dostavljenega blaga na stroške pogodbenega partnerja. Dalje lahko prekličemo pooblastilo o zasegu oz. zaplembi blaga, ki smo jo izdali pogodbenemu partnerju. V takih primerih nam je pogodbeni partner dolžan omogočiti dostop do njegovih poslovnih prostorov in nam dovoliti odvzem dostavljenega blaga. Ta odvzem pa ne predstavlja odstopa od pogodbe. V primeru zamude veljajo zamudi stroški v višini € 40,00 na posamezni opomin in zamudne obresti v višini 12 % od trenutka zapadlosti. V primeru zamude postanejo neveljavni tudi morebitni popusti in rabati. Poleg tega je pogodbeni partner, ki je v zamudi s plačili, dolžan povrniti vse pred- in zunajsodne izvršne in izterjatvene stroške, ki so nastali zaradi njegove zamude, predvsem pa stroške opominov in inkasa, kot tudi vse stroške pravnega zastopstva. Dalje smo upravičeni, da delno ali v celoti odstopimo od pogodbe, če je izvedba dobave, začetek ali nadaljevanje obveznosti iz razlogov, ki ležijo v odgovornosti pogodbenega partnerja, nemogoča ali kljub podaljšanju roka dodatno odložena, ali če pogodbeni partner kljub našim pomislekom glede njegove bonitete in na našo zahtevo zavrne plačilo vnaprej ali pred dobavo noče zagotoviti primerne varščine, ali če se v primeru višje sile dobavni rok podaljša za več kot 3 mesece. Če pogodbeni partner vloži zahtevek za začetek insolvenčnega postopka ali je bil stečajni postopek zavrnjen zaradi nezadostnih sredstev lahko odstopimo od pogodbe brez določitve dodatnega roka. Če pogodbeni partner odstopi od pogodbe, ali če odstop od pogodbe razglasimo mi zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti s strani pogodbenega partnerja smo upravičeni do minimalne odškodnine v višini 20 % od vrednosti naročila, ki je predmet odstopa od pogodbe, tudi, če še ni prišlo do končnega obračuna. Pridržujemo si pravico do kasnejše uveljavitve višje oz. dejansko nastale škode. Pogodbeni partner lahko odstopi od pogodbe le v primeru, če zaradi lastne krivde in kljub primernemu podaljšanju dobavnega roka zamudimo z dobavo. Podaljšanje dobavnega roka mora biti primerno vrsti in obsegu naročila. Odškodnina zaradi dokazane zamude pri dobavi iz lastne krivde z naše strani je omejena na 0,5 % za vsak poln teden zamude, skupno pa največ na 5 % od celotne vrednosti računa dotičnega naročila, dobave ali storitve, če je pogodbeni partner utrpel dokazano škodo v tej višini. Odškodninski zahtevki pogodbenega partnerja, ki presegajo omenjeno višino so izključeni.


8. Lastninski pridržek

Dobavljeni izdelki ostanejo v naši lasti (blago s pridržkom) tako dolgo, dokler niso poravnana vsa sedanja, bodoča in pogojna plačila, vključno z vsemi obrestmi in stroški, še posebno vsakokratnega terjatvenega salda na osnovi prometa preko tekočega računa. Pogodbeni partner se mora držati obveze glede etiketiranja proizvodov in vseh ostalih formalnosti za zaščito lastninskih pridržkov in pravic. Pogodbeni partner sme blago s pridržkom uporabljati le v namene običajnega poslovanja v skladu z njegovimi običajnimi poslovnimi pogoji in ga, dokler ni v zamudi s plačilom, lahko odprodaja oz. odtuji le pod naslednjimi pogoji: Terjatve od odprodaje blaga s pridržkom pogodbena stranka že vnaprej odstopa podjetju GLOBO. Le te služijo kot jamstvo v enakem obsegu, kot blago s pridržkom. Pogodbeni partner je dolžan v seznamu odprtih postavk zabeležiti primeren zaznamek. Če pogodbeni partner odproda naše blago s pridržkom skupaj z drugim blagom, ki ga ni kupil od nas, imamo pravico do terjatve od odprodaje v razmerju fakturnega zneska blaga s pridržkom do fakturnega zneska ostalega blaga, ki je bil predmet prometa. Pogodbeni partner ima pravico do plačila oz. izterjave terjatev odprodanega blaga. Pravica do izplačila terjatev izgubi veljavnost v primeru našega preklica, najkasneje pa ob morebitni zamudi plačila ali v primeru zahtevka za začetek insolvenčnega postopka. Pravico do preklica bomo uveljavljali le v primeru, če izvemo za okoliščine, zaradi katerih je možno poslabšanje premoženjskih razmer pogodbenega partnerja in je posledično po možnosti ogrožena naša pravica do plačila. Na našo zahtevo nam mora pogodbeni partner imenovati kupca blaga s pridržkom in imamo le temu pravico razkriti cesijo. V primeru rubeža ali uveljavljanja kakršnih koli drugih pravic je pogodbeni partner dolžan opozoriti na našo lastnino in nas nemudoma o tem obvestiti. Pogodbeni partner nosi vse stroške, ki nastanejo ob preklicu zaplenitve ali ob povrnitvi blaga s pridržkom, razen če te stroške prevzame oz. nosi tretja oseba.


9. Garancija

Garancijske pravice je potrebno pisno uveljaviti najkasneje v šestih mesecih po prejemu blaga na namembnem mestu. Za pogodbeno dogovorjeno stanje blaga je odločilen trenutek predaje blaga špediterju ali prevozniku, najkasneje pa ob trenutku, ko blago zapusti naše skladišče. Pogodbeni partner lahko uveljavlja garancijske pravice le, če nam morebitne pomanjkljivosti in napake pisno sporoči in podrobno opiše najkasneje v 8 dneh po prejemu blaga na namembnem mestu. Reklamacije na podlagi skritih napak je potrebno pisno podati nemudoma po odkritju, najkasneje pa pred iztekom garancijske dobe. Pomanjkljivosti pri delu dobavljenega blaga ne pogojujejo reklamacije celotne pošiljke oz. dobave. V primeru upravičene in takojšnje reklamacije GLOBO vzame nazaj pomanjkljivo blago in dobavi novo neoporečno blago, ali pa smo po lastni presoji upravičeni, da nižjo vrednost nadomestimo ali odpravimo napake. Za kontrolo in odpravo napak, morebitna popravila in zamenjavo blaga nam mora pogodbena stranka dati na razpolago za to potreben čas. Pogodbeni partner se zavezuje, da nam v primeru bistvenih napak pred odstopom od pogodbe da na voljo možnost za odpravo napak, popravilo ali za zamenjavo blaga. Če nam pogodbeni partner nemudoma ne da možnosti, da se sami prepričamo o napaki in, če, še posebno na izrecno zahtevo, nemudoma ne da na razpolago blaga ali vzorcev blaga, ki je predmet reklamacije, zapadejo vse garancijske pravice. Če nam pogodbeni partner vrne zaradi pomanjkljivosti reklamirano blago prevzame stroške in tveganje za dostavni in povratni transport. V vsakem primeru smo oproščeni vsakršnih garancijskih obveznosti vse dokler je pogodbeni partner v zamudi s svojimi plačilnimi obveznostmi. V primeru, da smo uslugo nudili na podlagi konstrukcijskih podatkov, načrtov, modelov ali drugih specifikacij pogodbenega partnerja prevzemamo odgovornost le za faktorje, ki se nanašajo na opravilno sposobnost. Iz garancijske pravice so izvzete napake, ki nastanejo na podlagi preobremenitve, neskrbne ali nepravilne uporabe, uporabe neprimernih delovnih materialov, materialov, ki jih zagotovi oz. priloži pogodbeni partner ali tretja stranka, navodil pogodbenega partnerja ali montažnih del tretje stranke. GLOBO ne jamči za okvare, ki izhajajo iz dejanj tretjih strank, atmosferskih razelektritev, prenapetosti, kemičnih in fizičnih vplivov kot na primer vremenskih vplivov in vplivov narave. Vsi deli, ki so podvrženi običajni obrabi, so izključeni iz garancije. Garancija nemudoma zapade, če se na predmetu dobave brez našega privoljenja opravi kakršna koli sprememba ali popravilo. Garancijska doba se z deli in dobavo, ki izhajajo iz garancijske obveznosti, ne podaljša. Zgoraj omenjeni predpisi valjajo tudi pri dobavi blaga, ki ni predmet pogodbe. Odškodninski zahtevki v skladu s členom 933, odstavek 1, avstrijskega civilnega zakonika (ABGB) zapadejo z iztekom garancijskega roka.


10. Odškodnina

Naše jamstvo se nanaša izključno na dogovore, ki so sklenjeni v okviru omenjenih pogojev. Vsi nadaljnji zahtevki pogodbenega partnerja, na glede na pravni razlog - tudi odškodninski zahtevki -, so izključeni. To velja še posebno za zahtevke za nadomestilo izgubljenega dobička, drugo premoženjsko škodo pogodbenega partnerja, nadomestilo škode, ki ni nastala na blagu samem, še posebno odškodninske zahtevke, ki temeljijo na jamstvu za uporabo izdelkov. Zgoraj omenjeno določilo o izvzetju odgovornosti oz. jamstva ne velja v primerih naklepno povzročene škode ali škode povzročene iz grobe malomarnosti, kar se smatra kot namerno neupoštevanje dolžnosti skrbnega ravnanja. Primere grobe malomarnosti mora dokazati pogodbeni partner. Pravica do odškodnine v vsakem primeru zapade s koncem garancijske dobe. Omenjeno omejitev odgovornosti mora pogodbeni partner v popolni vsebini prenesti na morebitne odjemalce, vključno z obvezo nadaljnjega prenosa. V nasprotnem primeru nas je dolžan zaščititi ali nam brez pritožb povrniti vso nastalo škodo.


11. Prenos omejitve odgovornosti in nadomestilo odškodnine

Če je pogodbeni partner soočen z garancijskimi ali odškodninskimi zahtevki s strani tretje stranke v povezavi z blagom, ki ga je dostavilo podjetje GLOBO, nas je nemudoma dolžan obvestiti o sporu. Poleg tega nas je dolžan pred vsako poravnavo obvestiti in na našo željo poravnavo zavrniti. Ob kršitvi te določbe pogodbeni partner izgubi regresno pravico. Pri odprodaji blaga je pogodbeni partner dolžan v popolni vsebini prenesti omejitev garancije in odgovornosti v skladu z omenjenimi določili, vključno z obvezo nadaljnjega prenosa. V nasprotnem primeru izgubi regresno pravico in nas je dolžan zaščititi ali nam brez pritožb povrniti vso nastalo škodo.


12. Natis imena in blagovne znamke

GLOBO ima pravico do natisa imena podjetja ali blagovne znamke na dobavljeno blago tudi brez izrecnega dovoljenja blagovnega partnerja.


13. Ločitvena klavzula

Če kateri od posameznih pogojev postane neveljaven, ostali pogoji obdržijo svojo veljavnost v polnem obsegu. Pogodbene stranke so v dobri veri dolžne zamenjati neveljavne pogoje z novimi določili, ki so jim v dotičnih gospodarskih situacijah enake oz. so enako učinkovite.


14. Kraj izpolnitve, sodna pristojnost, pravo, ki se uporablja in pogodbeni jezik

Kraj izpolnitve za dobavo in plačila je v vsakem primeru 9184 St. Jakob im Rosental, v Avstriji. O vseh sporih, ki posredno ali neposredno nastanejo iz teh pogojev poslovanja oz. iz pogodb, za katere veljajo ti poslovni pogoji, odloča lokalno oz. okrožno sodišče, v čigar pristojnosti se nahaja sedež podjetja GLOBO v 9184 St. Jakob im Rosental v Avstriji. Za pogodbenega partnerja velja izključno omenjena sodna pristojnost oz. omenjeno sodišče. GLOBO ima pravico vložiti tožbo na sodišču, v čigar pristojnosti se nahaja pogodbeni partner. Velja izključno le avstrijsko pravo. Uporaba UN-sporazuma o mednarodnem nakupu blaga (UNCISG) je izključena. Pogodbeni jezik je nemščina.