Opšti uslovi prodaje i isporuke preduzeća GLOBO Handels GmbH

1. Opšti uslovi

Sledeći uslovi će se bez izuzetka primenjivati na sve naše isporuke i usluge, uključujući sve buduće isporuke i usluge. Ovi uslovi počinju da se primenjuju i postaju predmet ugovora počev od trenutka poručivanja. Svi ostali uslovi poslovanja koji su u suprotnosti sa ovim uslovima prodaje i isporuke, smatraće se u potpunosti neprimenjivim, bez obzira na način na koji su nam ti uslovi poslovanja prezentovani. Ostali dogovori u vezi sa pojedinačnim odredbama ili bilo kakve izmene ovih uslova postaju važeći samo uz prethodnu izričitu pisanu saglasnost. Prećutno prihvatanje drugačijih uslova poslovanja i kupovine ne podrazumeva saglasnost sa istim. Usmeni dogovori moraju biti pretočeni u pisanu formu kako bi postali pravosnažni i moraju dobiti našu pisanu potvrdu. Bilo kakav dogovor o ukidanju pisane forme u budućnosti takođe mora biti formulisan napismeno. Ugovor stupa na snagu našim slanjem pisane potvrde porudžbine ili sa trenutkom izvršenja isporuke.

2. Ponuđene cene

Naše ponude nisu obavezujuće. Pojedinosti sadržane u katalozima, brošurama i ostalim sličnim materijalima primenjivaće se samo ako smo ih izričito potvrdili u potvrdi porudžbine. Na naš zahtev, ugovorni partner je u obavezi da nam nadoknadi sve relevantne troškove kojima smo bili izloženi usled pripreme ili stavljanja na raspolaganje ugovornom partneru bilo kakvih nacrta, skica, ili uzoraka u vezi sa predloženom porudžbinom za koje ugovorni partner potom nije dostavio porudžbinu. Ponuđene cene postaju obavezujuće onog trenutka kada ih mi u pisanoj formi potvrdimo, dostavljanjem detalja u vezi sa uslugama koje će biti obezbeđene. Zadržavamo pravo zasebnog fakturisanja dodatnih isporuka i usluga. Osim ako postoji drugačiji pisani dogovor, cene će biti franko fabrika ili franko naše skladište i neće obuhvatati nikakve troškove pakovanja, otpreme, osiguranja ili PDV-a. Ako je isporuka već ugovorena, cene neće uključivati troškove istovara ili transporta. Svi popusti ili povrati sredstava, itd., obračunavaju se u odnosu na prodajnu cenu bez PDV-a. Cene se formiraju na osnovu iznosa troškova u datom trenutku. Zadržavamo pravo na korekciju cena ukoliko se porudžbina razlikuje od ukupne ponude, ili ako je došlo do bilo kakve promene u iznosu troškova u trenutku isporuke. Primena ovoga će biti najuočljivija u slučajevima kada dođe do povećanja dodatnih troškova, uključujući troškove prevoza, premija osiguranja, troškova carine, itd. Ako je cena ostala neformirana u trenutku zaključenja ugovora, primenjivaće se važeća cena na dan isporuke. Sve cene koje budu navedene u stranoj valuti obračunavaće se po srednjem kursu za devize na dan izdavanja potvrde porudžbine. Zadržavamo pravo korekcije cena u slučaju variranja deviznog kursa preko 2% na našu štetu. Sve primedbe u vezi sa razlikama u porudžbini navedenim u potvrdi porudžbine moraju nam biti dostavljene u roku od 2 dana od prijema potvrde porudžbine, u suprotnom će se smatrati da je partner saglasan sa sadržajem potvrde porudžbine.

3. Isporuka

Naša obaveza u pogledu isporuke direktno zavisi od tačne i pravovremene isporuke robe/artikala prema nama. Detalji u vezi sa vremenom isporuke u principu nisu obavezujući. Rok isporuke počinje da se računa od datuma naše potvrde porudžbine i primenjuje se samo pod uslovom da je ugovorni partner verifikovao sve aspekte porudžbine i blagovremeno ispunio sve svoje obaveze. Vreme isporuke iz fabrike ili skladišta je od ključne važnosti za poštovanje datuma i vremena isporuke. Smatraće se da su vreme i datum isporuke ispoštovani, uz napomenu o spremnosti za isporuku, ako, bez naše krivice, nismo uspeli da otpremimo robu na vreme. U slučaju više sile, zadržavamo pravo odlaganja otpreme do prestanka ometajućih okolnosti ili dok ne protekne dovoljan vremenski period potreban za ponovno uspostavljanje poslovanja. Viša sila obuhvata kako okolnosti koje značajno ometaju isporuku, tako i okolnosti koje isporuku čine nemogućom. Viša sila obuhvata obustavu rada, zatvaranje fabrike, prekid u poslovanju, poremećaj u transportu, zabrane izlaska, ulaska ili tranzita kroz određenu zemlju, i međunarodna ograničenja u plaćanju. Takvi slučajevi više sile će se primenjivati bez obzira na to da li pogađaju nas, dobavljača, ili našeg ugovorenog prevoznika ili špeditera. U ovakvim slučajevima, zadržavamo pravo srazmerne korekcije cena. Ako se otpremanje robe spremne za isporuku odloži, generalno na zahtev ugovornog partnera, i ako isporuka ne bude obavljena u roku od tri meseca od obaveštenja o spremnosti za isporuku, to će se smatrati kršenjem naših uslova za pružanje usluga, i time stičemo pravo da na trošak ugovornog partnera izvršimo smeštaj robe u skladište. Ugovorni partner je u obavezi da momentalno uplati nadoknadu za troškove takvog skladištenja robe. Ugovoreni uslovi plaćanja se u takvim slučajevima neće menjati. Zadržavamo pravo na prihvatljiv broj delimičnih isporuka. Isporuke ispod ili iznad ugovorenog iznosa su dozvoljene u skladu sa standardnim proizvodnim kvotama.

4. Izvršenje, isporuka i prenos rizika

Upotreba i rizik, uključujući zaplenu robe, prenose se na ugovornog partnera, bez obzira na ugovorene uslove plaćanja u pogledu obezbeđenja isporuke i pružanja usluga, kada je roba isporučena prevozniku ili špediteru. Upotreba i rizik se prenose na ugovornog partnera najkasnije u trenutku izlaska robe iz fabrike ili skladišta, pri čemu je njeno skladištenje u skladu sa članom 3, uz period odlaganja koji ugovorni partner zatraži za otpremu robe spremnu za isporuku, ili u bilo kom slučaju kada ugovorni partner kasni sa prihvatanjem porudžbine. Zasebni sporazumi po pitanju provere robe ili uzoraka nemaju uticaja na odredbe u vezi sa mestom izvršenja i prenosom rizika. Sve bitne dodatne usluge, koje se ne pominju u potvrdi porudžbine, ali koje se od nas očekuju u smislu ispunjenja ugovornih uslova, snosi sam ugovorni partner. Osim ako o tome postoji drugačiji pisani dogovor, mi utvrđujemo način isporuke, otpreme i transporta ili izbor prevoznika, uz odricanje od bilo kakve odgovornosti, pri čemu nismo u obavezi da tražimo najjeftiniji način transporta. Osiguranje transporta će biti obezbeđeno samo ako ugovorni partner to izričito bude želeo, i ugovorni partner će sam snositi trošak tog osiguranja. Ugovorni partner je u obavezi da nas unapred i u pisanoj formi obavesti o svojoj odluci da dobije osiguranje transporta. Ako nismo u mogućnosti da izvršimo isporuku u skladu sa planiranom maršrutom ili na planirano odredište u okviru planiranog vremenskog roka, i ako za takvu okolnost ne možemo biti smatrani odgovornim, zadržavamo pravo da izvršimo isporuku drugom maršrutom ili na drugo odredište. Sve dodatne troškove snosi ugovorni partner. Ugovornom partneru će biti omogućeno da ranije sastavi izjavu. Oslanjajući se na sopstveno iskustvo, mi obezbeđujemo pakovanje i zaštitne materijale i sve ostale materijale za transport na teret ugovornog partnera, i uz odricanje od bilo kakve odgovornosti s naše strane. Mi snosimo troškove pakovanja i za njih nećemo tražiti nikakvu nadoknadu.

5. Isporuka na zahtev

Pod uslovom da zahtev za isporuku porudžbine koja je na čekanju nije sačinjen u roku od 14 kalendarskih dana od isteka roka dogovorene isporuke, ili ako nije ugovoren nikakav rok važnosti isporuke a godinu dana je prošlo od trenutka poručivanja, roba će se smatrati isporučenom u skladu sa ugovorom i mi stičemo pravo bilo da otpremimo robu slanjem ugovornom partneru opomene o troškovima i riziku, bilo da, po sopstvenom nahođenju, smestimo robu u skladište i momentalno fakturišemo troškove skladištenja. U takvom slučaju, zadržavamo i pravo raskida ugovora u celosti ili delimično bez ikakvog dodatnog roka. Ugovorni sporazumi o kontinuiranim isporukama na zahtev moraju nam biti dostavljeni u približno istim mesečnim iznosima u pogledu broja zahteva i distribucije robe, u suprotnom zadržavamo pravo određivanja sopstvenih uslova, koliko god je moguće ravnomernije. Ukoliko pojedinačni zahtevi premaše ukupan ugovorni iznos, možemo da isporučimo te dodatne količine, ali nismo u obavezi da to uradimo. Za tu dodatnu količinu zadržavamo pravo obračuna po ceni važećoj na dan zahteva ili isporuke.

6. Plaćanje

Ukoliko u pisanoj formi nisu ugovoreni nikakvi posebni uslovi plaćanja, iznos fakture (neto cena sa PDV-om) mora biti plaćen u roku od 14 dana od datuma fakture. U slučaju parcijalnog fakturisanja, dotičan parcijalni iznos dospeva za naplatu po prijemu odgovarajuće fakture. Ovo će se takođe primenjivati na fakturne iznose naknadnih isporuka ili na bilo koje druge ugovore koji proisteknu iz originalnog ugovornog iznosa, bez obzira na ugovorene uslove plaćanja glavne isporuke. U slučajevima kada je premašen bilo koji dogovoren iznos kreditiranja, postoji saglasnost da iznos prekoračenja momentalno dospeva na naplatu, bez odlaganja. Plaćanja će se vršiti direktnim zaduživanjem računa ili prema našoj platnoj službi u valuti navedenoj na fakturi, bez ikakvih umanjenja i u okviru ugovorenog vremenskog roka. Datumom plaćanja smatra se datum kada smo uplatu primili mi ili naša platna služba. Ugovorni partner neće zadržavati uplate zbog garantnih zahteva ili bilo kojih drugih reklamacija, niti će prebijati uplate sa bilo kakvim protivzahtevima. Uplate će se uvek obračunavati prvo na osnovu obračuna troškova, zatim na osnovu obračuna kamate i na kraju na osnovu najstarijeg dospelog iznosa glavnice.

7. Kašnjenje u plaćanju i raskid ugovora

Zadržavamo pravo da zahtevamo momentalno plaćanje u celosti (ukidanje roka plaćanja) za sve naše usluge, bez obzira na bilo koji ugovoreni rok plaćanja, ako je ugovorni partner u docnji sa nekom od svojih obaveza plaćanja ili bilo kojih drugih obaveza ili ako steknemo saznanje o okolnostima koje bi nas navele da poverujemo da bi kreditna sposobnost ugovornog partnera mogla biti smanjena. Takođe zadržavamo pravo da u takvim okolnostima odložimo ispunjenje naših obaveza dok se ne izvrši dospelo plaćanje ili ispune ostale obaveze. Posebno imamo pravo da zatražimo avansno plaćanje pre izvršenja isporuke, kao i da raskinemo ugovor nakon što je protekao dovoljan dodatni vremenski period i da zahtevamo nadoknadu za neispunjenje ugovornih uslova. Pored toga, zadržavamo pravo na zabranu dalje prodaje isporučene robe, kao i da tražimo njen ponovni prenos čije troškove snosi ugovorni partner. Štaviše, u mogućnosti smo da ukinemo pravo ugovornog partnera na naplatu potraživanja. U ovakvim slučajevima ugovorni partner je u obavezi da nam omogući pristup njegovom preduzeću kako bismo povratili isporučenu robu, i za gore navedene slučajeve on nema pravo da takav postupak obustavi. Postupak vraćanja robe u vlasništvo neće sam po sebi predstavljati raskid ugovora. U slučaju kašnjenja u plaćanju, ugovornom partneru se zaračunava naknada od €40.00 po opomeni i kamata od 12% počev od datuma dospeća. U slučajevima kašnjenja u plaćanju, sva garantovana sniženja cena prestaju da važe. Osim toga, ugovorni partner koji je u docnji sa plaćanjem preuzima obavezu da nadoknadi sve pravne i ostale troškove koji mogu nastati kao posledica docnje te ugovorne strane, i to će se posebno primenjivati na troškove opomena, naplate i pravnog zastupanja. Takođe zadržavamo pravo raskida ugovora u celosti ili delimično ukoliko ugovorni partner onemogući isporuku, početak ili nastavak pružanja usluge ili izazove dodatno odlaganje izvršenja usluge uprkos tome što mu je omogućen dopunski vremenski rok, ili ako postoje razlozi za zabrinutost u pogledu njegove kreditne sposobnosti, i ako ugovorni partner odbije naš zahtev za avansno plaćanje ili pribavljanje adekvatnog obezbeđenja pre isporuke, ili ako period za isporuku u slučajevima više sile prekorači 3 meseca. Takođe imamo pravo raskida ugovora bez ikakvog dodatnog roka u slučajevima kada ugovorni partner podnese zahtev za stečaj ili kada je zahtev za objavljivanje bankrotstva odbijen zbog nedostatka kapitala. Ako se ugovorni partner povuče iz ugovora, ili ako mi sami objavimo raskid ugovora zbog toga što ugovorni partner nije ispunio svoje obaveze prema nama, stičemo pravo na minimalan iznos nadoknade u vrednosti od 20% od otkazanog iznosa porudžbine, čak i u slučaju kada faktura još nije bila pripremljena. Zadržavamo pravo da tražimo veću odštetu za štete koje smo realno pretrpeli. Ugovorni partner ima pravo raskida ugovora samo u slučaju da nismo ispoštovali period isporuke uprkos omogućenom dodatnom roku za isporuku. Ovaj dodatni rok za isporuku mora biti prilagođen tipu i obimu porudžbine. Nadoknada za kasnu isporuku za koju se može dokazati da je nastala usled našeg nemara iznosiće 0.50 % za svaku celu sedmicu kašnjenja i biće ograničena na maksimum od 5% od iznosa fakture za isporuku ili uslugu pogođenu tim kašnjenjem, pod uslovom da je ugovorni partner u mogućnosti da dokaže da je pretrpeo štetu u tom iznosu. Isključeni su svi dodatni zahtevi za nadoknadu od strane ugovornog partnera.

8. Zadržavanje prava vlasništva

Roba ostaje u našem vlasništvu (zadržana vlasnička prava) sve dok plaćanje u potpunosti ne bude izmireno za sve naše sadašnje, buduće i potencijalne zahteve za plaćanje, uključujući kamatu i naročito platne bilanse po osnovu prometa preko tekućeg računa. Ugovorni partner će se pridržavati obaveze etiketiranja proizvoda i svih ostalih formalnosti u cilju zaštite vlasničkih prava. Ako ugovorni partner nije u docnji, dozvoljeno mu je da vrši dalju prodaju robe sa zadržanim vlasničkim pravima samo u sklopu uobičajenog toka i na osnovu uobičajenih uslova svog poslovanja, u skladu sa sledećim odredbama: prava koja proisteknu iz dalje prodaje robe sa zadržanim vlasničkim pravima će u tom slučaju biti preneta na nas. Ova prava predstavljaju naše obezbeđenje kao i sama roba sa zadržanim vlasničkim pravima. Ugovorni partner je u obavezi da uvrsti napomenu u Spisak otvorenih stavki. Ako ugovorni partner proda robu sa zadržanim vlasničkim pravima uz robu koja nije kupljena od nas, sva potraživanja koja proisteknu iz takve prodaje biće dodeljena nama srazmerno odnosu vrednosti zadržanih vlasničkih prava prema fakturnoj vrednosti ostale robe koja je bila predmet prometa. Ugovorni partner zadržava pravo na naplatu bilo kakvih potraživanja koja proisteknu iz dalje prodaje. Pravo ugovornog partnera na naplatu potraživanja prestaje da važi u slučaju ukidanja ovog prava s naše strane, najkasnije ako ugovorni partner ne izvrši plaćanje ili ako podnese zahtev za stečajni postupak. Mi ćemo iskoristiti svoje pravo na ukidanje samo ukoliko postanemo svesni okolnosti u kojima bi pogoršanje finansijske slike ugovornog partnera moglo da ugrozi plaćanje prema nama. Na naš zahtev, ugovorni partner će obavestiti svakog kupca bilo koje robe nad kojom imamo zadržana vlasnička prava, pri čemu mi takav prenos prava dotičnom kupcu ,ožemo da obelodanimo. U slučaju zaplene ili bilo kojih drugih odštetnih zahteva, ugovorni partner će preduzeti mere da obznani naše vlasništvo nad robom i da nas bez odlaganja obavesti. Ugovorni partner je odgovoran za sve troškove koji nastanu u vezi sa obustavom zaplene i vraćanjem zadržanih vlasničkih prava, osim ako te troškove ne snosi treća strana.

9. Garancija

Garantni zahtevi će biti sastavljeni u roku od šest meseci od prijema robe na njenom odredištu. Vreme kada je roba predata prevozniku ili špediteru predstavlja odlučujući faktor kojim se utvrđuje da je roba isporučena u skladu sa ugovorom, pri čemu se krajnjim rokom smatra izlazak robe iz skladišta. Garantni zahtev će biti prihvaćen samo ako nam ugovorni partner odmah u pisanoj formi dostavi detaljan opis nedostatka 8 dana od prijema robe na njenom odredištu. Moramo biti obavešteni o svim skrivenim nedostacima onog trenutka kada se to otkrije, a pre nego što istekne garantni period. Oštećenje dela isporučene robe neće se smatrati razlogom za reklamaciju kompletne isporuke. Pod uslovom da smo momentalno obavešteni o postojećem nedostatku, mi ćemo ili izvršiti povraćaj defektne robe ili isporučiti zamensku robu u savršenom stanju, ili pak isplatiti ili preduzeti mere da popravimo štetu. Mora nam biti omogućeno dovoljno vremena da ispitamo, otklonimo ili popravimo štetu ili da organizujemo isporuku zamenske robe. Ugovorni partner neće raskinuti ugovor čak ni u slučaju značajnih oštećenja, sve dok postoji mogućnost da se organizuje popravka ili isporuka zamenske robe. Svi garantni zahtevi prestaju da važe ukoliko nam ugovorni partner smesta ne omogući ispitivanje štete ili nam ne dostavi dotičnu robu ili uzorke, naročito ako smo to od njega tražili. Ugovorni partner snosi troškove špedicije i povratne isporuke robe, kao i rizik, u slučaju vraćanja oštećene robe. Naše garantne obaveze prestaju da važe u slučaju kašnjenja u plaćanju ugovornog partnera. U slučaju da smo uslugu pružili na osnovu konstrukcionih detalja, nacrta, modela ili ostalih specifikacija dostavljenih od strane ugovornog partnera, preuzimamo odgovornost samo za one faktore koje utiču na radnu sposobnost. Šteta prouzrokovana prekomernom upotrebom, nemarnim ili neispravnim rukovanjem, upotrebom neadekvatne radne opreme, dodatnom opremom obezbeđenom od strane ugovornog partnera ili trećeg lica, uputstvima koja je izdao ugovorni partner i instalacionim radovima obezbeđenim od treće strane. Ne snosimo odgovornost ni za kakvu štetu koju je prouzrokovala treća strana, kao ni za atmosfersko pražnjenje, prekomernu voltažu, ni za hemijske i fizičke uticaje, uključujući oluje i prirodne uticaje. Komponente koje su podložne uobičajenom trošenju i habanju biće izuzete iz garancije. Garancija prestaje da važi istog trenutka ukoliko se na isporučenom delu izvrše modifikacije ili radovi održavanja/popravke bez naše saglasnosti. Rok važnosti garancije neće biti produžen kao rezultat radova i isporuka izvršenih u skladu sa garancijom. Gore navedeni uslovi će se takođe primenjivati na isporuku robe koja nije predmet ugovora. Zahtev za naknadu u skladu sa članom 933, stav 1, Austrijskog Građanskog zakonika (ABGB) prestaje da važi sa istekom garantnog roka.

10. Odšteta

Naša odgovornost proteže se isključivo na dogovore navedene u uslovima ovog ugovora. Ostali zahtevi od strane ugovornog partnera, bez obzira na njihov pravni osnov, i svi odštetni zahtevi su isključeni. Ovo se posebno odnosi na odštetne zahteve u vezi sa gubitkom zarade, ostale finansijske štete koje je pretrpela ugovorna strana, nadoknade za štete koje nisu
prouzrokovane samom robom, i naročito za naknadno otkrivene nedostatke proizvoda i odštetne zahteve zasnovane na odgovornosti za upotrebu proizvoda. Gorenavedeno oslobađanje od odgovornosti se neće primenjivati u slučajevima kada je šteta nastala usled zle namere ili krajnjeg nemara, što će se tumačiti kao svesno nepreduzimanje odgovarajućih zaštitnih mera. Ugovorni partner mora da dokaže slučajeve krajnjeg nemara. Odštetni zahtev prestaje da važi sa istekom garantnog roka. Ugovorni partner preuzima obavezu da kompletan sadržaj ovih ograničenja odgovornosti prenese na sve potencijalne kupce koji se potom obavezuju da učine to isto sa njihovim potencijalnim kupcima, u suprotnom ugovorni partner ima obavezu da nas obešteti i zaštiti od bilo kakve štete.

11. Prenos ograničene odgovornosti i pravo naknade

Ako je ugovorni partner izložen garantnom ili odštetnom zahtevu treće strane u vezi sa robom koju smo mi isporučili, on je u obavezi da nas obavesti o sporu. Pored toga, ugovorni partner je u obavezi da nas kontaktira pre svake nagodbe, kao i da ne prihvata nagodbu suprotno našoj volji. Ukoliko ugovorni partner prekrši ovaj uslov, on gubi pravo na naknadu. Ako je roba prodata, ugovorni partner je u obavezi da kompletan sadržaj ograničene garancije i odgovornosti u skladu sa gore navedenim članovima prenese na kupca koji preuzima obavezu da učini to isto sa svojim potencijalnim kupcima, u suprotnom ugovorni partner gubi pravo na naknadu i ima obavezu da nas obešteti i zaštiti od bilo kakve štete.

12. Naziv i štampanje zaštitnog znaka

Zadržavamo pravo da na isporučenoj robi štampamo naziv firme ili zaštitni znak bez izričitog odobrenja ugovornog partnera.

13. Klauzula o odvojivosti

Ako se za bilo koju od ovih odredbi utvrdi da je neizvršiva, ostale odredbe nastavljaju da važe. Ugovorne strane će se pobrinuti da u dobrom duhu zamene neizvršivu odredbu sa izvršivom koja će po ekonomskom učinku biti približna neizvršivoj odredbi onako kako su ugovorne strane nameravale da je ostvare.

14. Mesto izvršenja, mesna nadležnost, nadležno pravo i jezik ugovora

U svakom slučaju, mesto izvršenja za isporuke i plaćanja je 9184 St. Jakob im Rosental, Austrija. O svim sporovima koji proisteknu direktno ili indirektno iz ovih uslova i/ili ugovora, i na koje se ovi uslovi primenjuju, odlučivaće lokalni nadležni sud u okviru čije nadležnosti se nalazi naše sedište u 9184 St. Jakob im Rosental. To će biti isključivo mesto nadležnosti za ugovornog partnera. Zadržavamo pravo da sudski postupak sprovedemo u mestu u čijoj nadležnosti se nalazi ugovorni partner. Primenjivaće se bez izuzetka austrijsko materijalno pravo. Pravo UN (CISG) je isključeno. Jezik ugovora je nemački.