GLOBO Handels GmbH Satış ve Teslimat Genel Şartları

1. Genel Hükümler

Aşağıdaki şartlar, gelecekteki tüm teslimat ve hizmetler dahil olmak üzere, bizim tüm teslimat ve hizmetlerimiz için istisnasız şekilde geçerli olacaktır. Bu şartlar, bir sipariş verildiğinde anlaşılmış ve kabul edilmiş olacaktır. Bu satış ve teslimat şartlarına aykırı olan her türlü diğer iş şartları, bu diğer iş şartlarının bizim dikkatimize ne şekilde sunulduğuna bakılmaksızın bütünüyle uygulanamaz addolunacaktır. Bu münferit koşullara yapılacak diğer onaylamalar veya bu şartlarda yapılacak her türlü tadilat, geçerli olması için önceden açık olarak teyit edilmeyi gerektirecektir. Farklı iş ve satın alma şartlarına itirazda bulunulmaması zımni olarak rıza gösterildiği anlamına gelmeyecektir. Sözlü anlaşmalar, geçerli olması için yazılı olarak yapılmalıdır veya bizim yazılı teyidimizi almalıdır. Gelecekte yazılı formdan feragat etme konusundaki her türlü anlaşma da yazılı olmalıdır. Bu kontrat ya bizim bir yazılı sipariş teyidi göndermemizden sonra veya teslimatın gerçekleştirilmesi sırasında yürürlüğe girecektir.


2. Fiyat Teklifleri

Bizim tekliflerimiz bağlayıcı olmayacaktır. Kataloglarda, broşürlerde ve diğer benzeri belgelerde ihtiva olunan bilgiler, ancak eğer bunlar sipariş teyidinde bizim tarafımızdan açık olarak teyit edilmişse geçerli olacaktır. Bizim talebimiz üzerine, sözleşmeli ortağımız da bizim tarafımızdan, söz konusu ortağın daha sonra sipariş vermediği bir sipariş teklifi ile ilgili her türlü tasarımlar, çizimler ya da örnekler ile ilgili ve bunları sözleşmeli ortağın hazırlamakta ve emrine sunmakta tarafımızdan uğranan bütün ilgili masrafları bize derhal iade etmekle de yükümlü olacaktır. Fiyat teklifleri, bize teslim edilecek olan hizmetleri ayrıntılı kapsamını yazılı olarak teyit ettiğimiz zaman bağlayıcı olacaktır. Biz ek teslimatı ya da hizmetleri ayrıca fatura edebiliriz. Yazılı olarak başka şekilde anlaşmaya varılmış olmadıkça, fiyatlar fabrikadan ya da bizim antrepomuzdan teslim şartıyla olacaktır ve her türlü ambalaj, sevkıyat, sigorta ya da KDV içermeyecektir. Eğer teslimat konusunda anlaşmaya varıldıysa, fiyatlar boşaltma ya da taşıma masraflarını içermeyecektir. Her türlü ıskonto ya da indirimler vs. satış fiyatlarından KDV hariç olarak hesaplanacaktır. Fiyatlar o anda verilen maliyetlere dayalı olacaktır. Biz, eğer söz konusu bir sipariş, genel bir tekliften farklılık gösteriyorsa ya da eğer teslimat zamanında ve maliyetlerde herhangi bir değişiklik olmuşsa fiyatları ayarlayabiliriz. Bu durum, en belirgin olarak, navlun ücretleri, sigorta primleri ve gümrük dahil ek masraflarda artışlar bulunduğu zaman geçerli olacaktır. Fiyatların, sözleşmenin akdolunduğu sırada açık kaldığı durumlarda gönderme gününde geçerli olan fiyat uygulanacaktır. Bir yabancı para birimi üzerinden verilen her türlü fiyat, sipariş teyidinin yapıldığı gündeki ortalama döviz kuruna dayalı olacaktır. Biz, aleyhimize %2’den daha fazla kur dalgalanması olduğunda fiyatları buna göre ayarlayabiliriz. Sipariş teyidinde belirtildiği şekildeki siparişte meydana gelen bir farklılığa yapılacak her türlü itiraz, sipariş teyidinin alınmasından itibaren 2 gün içinde sözleşme ortağımız tarafından bize bildirilmelidir ki, bunun yapılmaması durumunda sipariş teyidi kabul edilmiş addolunacaktır.


3. Teslimat

Bizim teslim etme yükümlülüğümüz malların/kalemlerin bize tam doğrulukta ve zamanında teslimine bağlı olacaktır. Teslimat zamanı bilgileri prensip itibarı ile bağlayıcı olmayacaktır. Teslimat dönemleri bizim sipariş teyit tarihimizde başlayacaktır ve sadece sözleşme ortağının siparişteki bütün hususları doğrulamış ve kendi yükümlülüklerinin hepsini zamanında yerine getirmiş olması şartına bağlı olarak geçerli olacaktır. Fabrikadan ya da antrepodan gönderme zamanı, teslimat zamanlarını ve tarihlerini gerçekleştirmede belirleyici faktördür. Eğer bizim herhangi bir hatamız olmaksızın, malları zamanında gönderemezsek, bu saatler ve tarihler teslimatın hazır olması bildirimi durumunda yerine getirilmiş addolunacaktır. Mücbir sebep, teslimatı önemli şekilde bozacak ya da teslimatı imkansız kılacak bütün şartlar için eşit ölçüde geçerli olacaktır. Mücbir Sebep kapsamına endüstriyel hareketler, lokavt, çalışma bozulmaları (aksamaları), nakliye aksamaları, spesifik bir ülkeden çıkma, böyle bir ülkeye girme ya da böyle bir ülkeden geçme konusundaki yasaklar ve uluslararası ödeme kısıtlamaları girecektir. Bu Mücbir sebep olayları, bunların bizi, bir tedarikçiyi ya da bizim sözleşmeli nakliye veya yük operatörünü etkilemesine bakılmaksızın durumlara uygulanacaktır. Bu durumlarda, biz fiyatları buna uygun olarak ayarlayabiliriz. Eğer teslimata hazır olan malların gönderilmesi gecikecek olursa, genellikle sözleşme ortağının talebi üzerine, ve teslimat, teslimatın hazır olduğu bildiriminden itibaren üç ay içinde gerçekleşmeyecek olursa, bu durum bizim servis şartlarımızın ihlali sayılacaktır ve biz, sözleşme ortağımızın masrafları yüklenmesi şartıyla malları depoya yerleştirebiliriz. Sözleşme ortağı bu depolama masraflarını bize derhal iade edecektir. Bu durumlarda, anlaşmaya varılmış bulunulan ödeme şartları değiştirilmeyecektir. Biz teslimatın makul bir miktarını tedarik edebiliriz. Sözleşmeyle anlaşmaya varılan tutarın üstünde ya da altında teslimata alışılmış endüstri tutarları uyarınca izin verilecektir.


4. Gerçekleştirme, teslimat ve risk transferi

Malların kullanımı ve riski, mallara el konması dahil, mallar nakliye ya da navlun operatörüne devredildiği zaman, teslimat ya da servis sağlama ile ilgili anlaşmaya varılan ödeme şartlarına bakılmaksızın sözleşme ortağına geçecektir. Malların kullanımının ve riskinin sözleşme ortağına geçeceği en son zaman, malların bizim fabrika ya da antrepomuzdan ayrıldığı, depolanmalarının Paragraf 3’e uygun olduğu teslimata hazır olan malların gönderimi için sözleşme ortağı tarafından talep edilen erteleme süresiyle veya kontrat ortağının siparişi kabulünde herhangi bir gecikme olması durumunda olacaktır. Malların veya numunelerin denetlenmesi ile ilgili ayrı sözleşmeler, gerçekleşme yeri ve risk transferi ile ilgili şartları etkilemeyecektir. Sipariş teyidinde bulunmayan fakat bizden sözleşmeyi yerine getirmemiz için talep edilen bütün temel ek hizmetler sözleşme ortağının masrafları karşılamasıyla olacaktır. Yazılı olarak başka türlü anlaşmaya varılmış bulunulmadıkça, teslimat türü, sevkıyat metodu ve nakliye ya da navlun operatörü bizim tarafımızdan, ve bizim açımızdan her türlü sorumluluğu ortadan kaldıracak şekilde belirlenecektir ve bu durumda biz en ucuz taşıma yöntemini araştırma hususunda hiç bir yükümlülüğe girmeyiz. Nakliye sigortası, ancak, sözleşme ortağımız bunu açıkça arzu ediyorsa ve masrafı sözleşme ortağına ait olarak yaptırılacaktır. Sözleşme ortağı, nakliye sigortası yaptırma konusundaki kararını bize önceden bildirmeyi taahhüt edecektir. Şayet bizim için teslimatı planlanan rotaya göre ya da planlanan varış yerine programlanan zaman süresi içinde gerçekleştirmek mümkün olmazsa ve bu sonuçtan biz sorumlu tutulamıyorsak, biz başka bir yolla farklı bir varış yerine teslimat yapabiliriz. Her türlü ek masraflar sözleşme ortağımız tarafından yüklenilecektir. Sözleşme ortağına önceden bir beyan tanzim etme fırsatı verilecektir. Bizim kendi deneyimlerimize dayalı olarak, masrafları sözleşme ortağına ait olmak üzere ve bizim tarafımızdan herhangi bir sorumluluk yüklenilmeden, nakliye için ambalaj ve koruyucu materyalleri ve her türlü diğer materyalleri temin ederiz. Ambalaj malzemesi bizim hesabımıza olacaktır ve geri alınmayacaktır.

5. Talep üzerine teslimat

Anlaşmaya varılan teslimat talebi süresinin sona ermesinden itibaren 14 takvim günü içinde yerine getirilip saklanacak bir sipariş için bir talepte bulunulmamış olması şartıyla veya bir sona erme tarihi üzerinde anlaşmaya varılmamış olup da siparişin verilmesinden itibaren bir yıl geçmiş ise mallar sözleşmeye uygun olarak teslim edilmiş kabul edilecektir ve biz, malları ya sözleşme ortağına maliyet ve risk ile ilgili bir hatırlatma düzenledikten sonra göndermek ya da kendi karar yetkimizle malları bir ücret karşılığı depolayıp acil bir fatura tanzim etmek hakkına sahibiz. Bu durumda, biz aynı zamanda, sözleşmeyi herhangi bir ek zaman süresi sağlamaksızın tamamen ya da kısmen iptal edebiliriz. Talep üzerine sürekli teslimat için kontrat anlaşmaları bize taleplerin sayısıyla ve dağıtımıyla ilgili şartlara göre yaklaşık eşit aylık tutarlar halinde bildirilmelidir, aksi takdirde biz, kendi şartlarımızı mümkün olduğu kadar hakkaniyet kurallarına uyarak belirlemek hakkına sahip olacağız. Münferit talepler toplam sözleşme tutarını aşacak olursa, biz ek tutarı teslim edebiliriz fakat bunu yapmak için herhangi bir yükümlülük altında olmayız. Biz ek miktar için talep ya da teslimat sırasındaki cari fiyatı kullanabiliriz.


6. Ödeme

Yazılı olarak özel ödeme şartları konusunda anlaşmaya varışmış olmadıkça, fatura tutarı (KDV dahil Net fiyat), fatura tarihinden itibaren 14 gün içinde ödenecektir. Kısmi faturalandırma durumunda ilgili kısmi tutar, ilgili faturanın alınması üzerine ödenecektir. Bu durum, ana teslimat için üzerinde anlaşmaya varılmış olan ödeme şartlarına bakılmaksızın takip eden teslimatlar ya da başlangıçtaki sözleşme tutarından doğan her türlü başka sözleşmeler için de geçerli olacaktır. Anlaşmaya varılan alacak sınırının aşıldığı durumlarda fazla olan tutarın derhal ödeneceği konusunda anlaşmaya varılmıştır. Ödemeler bizim ödeme büromuzla, faturada belirtilen para birimi üzerinden, herhangi bir indirim yapılmaksızın ve anlaşmaya varılan zaman çerçevesi içinde doğrudan borçlandırma yoluyla yapılacaktır. Ödeme günü, ödemenin ya bizim tarafımızdan ya da bizim ödeme büromuz tarafından alındığı gün olacaktır. Sözleşme ortağı, garanti talepleri ya da başka herhangi bir talep nedeniyle ödemelerde stopaj yapmayacağı gibi, kendisi her türlü mukabil talep için ödemeleri mahsup da etmeyecektir. Ödemeler daima ilk olarak bir maliyet hesabı üzerinden, ondan sonra faiz üzerinden ve nihayet en uzun süredir bekleyen ana para üzerinden hesaplanacaktır.


7. Geç Ödeme ve Fesih

Eğer bir sözleşme ortağı, kendi ödemelerinde ya da diğer yükümlülüklerinin herhangi birinde gecikmeye (temerrüde) düşerse veya bizim tarafımızdan öğrenilen ve bizi söz konusu sözleşme ortağının kredi notunun indirileceğine inanmaya yönlendiren herhangi bir durum meydana gelirse, bütün hizmetlerimiz için, anlaşmaya varılmış olan herhangi bir ödeme vadesine bakılmaksızın derhal tam ödeme (ödeme süresinin “vadesinin” ortadan kalkması) talep edebiliriz. Biz böyle durumlarda aynı zamanda, bu yapılmamış ödemenin ya da diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesine kadar kendi yükümlülüklerimizi gerçekleştirmeyi geciktirebiliriz. Özellikle, biz teslimatın gerçekleştirilmesinden önce peşin ödeme talep edebiliriz ya da biz aynı zamanda, yeterli bir ek zaman süresi geçtikten sonra sözleşmeyi de iptal edebilir ve sözleşmenin yerine getirilmemesi nedeniyle tazminat talep edebiliriz. Buna ek olarak, biz teslim edilmiş olan malların yeniden satılmasını yasaklayabilir ve bunların, sözleşme ortağının kendisinin masrafları yüklenerek bize yeniden gönderilmesini talep edebiliriz. Ayrıca, sözleşme ortağının alacakları tahsil etme hakkını da feshedebiliriz. Böyle durumlarda, sözleşme ortağı bize kendi tesisi için, teslim edilen malları geri almak için erişim sağlayacaktır ve yukarıdaki durumlarda kendisinin öyle bir işlemi iptal etmeye hiç bir hakkı olmayacaktır. Malların geri alınması kendi başına sözleşmenin feshi durumunu meydana getirmeyecektir. Geç ödeme durumunda, sözleşme ortağı her bir hatırlatma için 40.00 Euro’luk bir ücrete maruz kalacak ve ödemenin vade tarihi itibarıyla %12’lik faiz ödeyecektir. Geç ödeme durumlarında, garanti altına alınmış her türlü fiyat indirimi artık geçerli olmayacaktır. Ayrıca temerrüde düşen sözleşme ortağı, sözleşme ortağının geç ödemesinin bir sonucu olarak meydana gelmiş olabilecek olan her türlü hukuki ve hukuk dışı masrafları geri ödemeyi taahhüt edecektir ve bu durum özellikle hatırlatma ücretleri, tahsilat ücretleri ve hukuki temsil için ödenen ücretlerde geçerli olacaktır. Biz aynı zamanda, eğer sözleşme ortağı teslimatı, bir servisin başlamasını ya da devamını imkânsız hale getirmesi durumunda veya kendisine ek bir zaman süresi tanınmış olmasına rağmen servisin daha fazla gecikmesine yol açarsa ya da eğer bizim kredi notuyla ilgili endişelerimiz olur ve sözleşme ortağı bizim avans ödeme talebimizi veya teslimattan önce yeterli teminat talebimizi reddederse veya eğer Mücbir Sebep durumlarında teslimat süresi 3 ayı geçerse sözleşmeyi ya tamamen ya da kısmen feshedebiliriz. Biz aynı zamanda, sözleşmeyi herhangi bir ek süre tanımaksızın, sözleşme ortağı acz durumu için bir başvuruda bulunursa veya eğer bir sermaye yokluğu nedeniyle iflas talebi reddedilirse sözleşmeyi feshedebiliriz. Eğer sözleşme ortağı, sözleşmeden çekilirse veya eğer biz sözleşme ortağının kendisinin bize karşı yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle kendi fesih bildirimimizi yaparsak, biz, henüz bir fatura tanzim edilmemiş olsa bile, iptal edilen sipariş tutarının değerinin % 20’si kadar minimum tazminata hak kazanırız. Biz fiilen maruz kalınan zararlar için daha yüksek bir talepte bulunma hakkını da saklı tutarız. Sözleşme ortağı, sözleşmeyi ancak eğer biz ek bir teslimat süresi verilmesine rağmen teslimat süremize uymayı ihmal etmişsek feshedebilir. İşbu ek teslimat süresi, siparişin türü ve ölçüsü ile uyum sağlayacak şekilde adapte edilmelidir. Bizim kendi ihmalimizin sonucu olduğu ispat edilebilecek şekilde gösterilen geç teslimat karşılığındaki tazminat, gecikmenin her bir tam haftası için % 1/2 olarak belirlenecektir ve gerçekleştirilen teslimat ya da sağlanan hizmet için fatura değerinin maksimum %5’i ile sınırlı olacaktır, yalnız bunun için sözleşme ortağının kendisinin bu miktarda zarara uğramış olduğunu ispat edebilmesi gerekmektedir. Sözleşme ortağı ile ilgili ek tazminat talepleri hariç tutulacaktır.


8. Mallar Üzerindeki Hakkın Korunması

Mallar, bizim bütün güncel, gelecekteki ve şarta bağlı taleplerimiz için, faiz ve ücretler dahil ve en önemlisi herhangi bir cari hesap ilişkisinden doğan ödeme bakiyeleri tam olarak ödenmiş olmadıkça bizim malımız (mahfuz malımız) olarak kalacaktır. Sözleşme ortağı, hakkın korunması için gerekli bütün etiketleme yükümlülüklerine ve her türlü diğer formaliteye uyacaktır. Sözleşme ortağının temerrüde düşmüş olmaması şartıyla, kendisi mahfuz tutulan malı sadece kendi işinin normal gidişatı içinde ve kendi normal iş şartları altında aşağıdaki koşullara uygun olarak yeniden satabilir: Mahfuz malların yeniden satışından doğan haklar o durumda bize devredilecektir. Bu haklar, bize mahfuz tutulan malın kendisi ile aynı ölçüde bir teminat teşkil edecektir. Sözleşme ortağı Açık Maddeler Listesi içinde bir bildirim notu bulundurmayı taahhüt edecektir. Eğer sözleşme ortağı mahfuz malları bizden satın alınmayan mallarla birlikte yeniden satarsa, bu yeniden satış işleminden doğan her türlü alacak bize mahfuz malların fatura değerinin kullanılan diğer malların fatura değerine oranı kadar bir oranda devredilecektir. Sözleşme ortağı yeniden satış işleminden doğan her türlü alacağı tahsil edebilir. Sözleşme ortağının alacakları tahsil etme hakkı, bizim bu hakkı feshetmemiz durumunda sona erecektir, en geç de eğer sözleşme ortağı ödemede temerrüde düşer ve ya acz durumu başvurusunda bulunursa olacaktır. Biz, fesih hakkımızı ancak biz sözleşme ortağının mali durumunda bize yapılacak ödemeyi bir kötüleme meydana geldiğini farkedersek kullanacağız. Bizim talebimiz üzerine, sözleşme ortağı hakkını mahfuz tuttuğumuz her türlü malın alıcısına bilgi verecektir ve biz sözü edilen alıcıya devri açıklayabiliriz. Haciz ya da başka diğer talepler durumunda sözleşme ortağı mallara bizim sahip olduğumuzu bildirmeyi ve bize gecikmeksizin haber vermeyi taahhüt edecektir. Sözleşme ortağı haczi kaldırmak ve mahfuz malları iade etmekle ilgili bütün masraflardan, bu masraflar bir üçüncü şahıs tarafından yüklenilmedikçe sorumlu olacaktır.


9. Garanti

Garanti talepleri, malların varış yerinde alınmasından itibaren altı ay içinde, yazılı olarak yapılacaktır. Malların nakliye ya da navlun operatörüne devredilmiş olduğu zaman, malların sözleşmeye uygun şartlarda olup olmadığını belirlemek için kesin delildir ve bu zamanın en sonu malların antrepodan ayrıldığı zaman olacaktır. Garanti talebi, ancak eğer sözleşme ortağı bize derhal ve yazılı olarak, kusurun ayrıntılı tarifi ile birlikte, malların varış yerinde alınışını izleyen 8 gün içinde bilgi verirse meydana gelecektir. Bize her türlü gizli kusur hakkında, bunlar farkedilir farkedilmez ve garanti süresinin dolmasından önce derhal yazılı bilgi verilmelidir. Teslimatın bir bölümünde hasar bulunması teslimatın tamamı hakkında şikayetlere yol açmayacaktır. Biz kanuni şartlara uygun (haklı) bir kusur bildirimini derhal almış olmamız şartıyla, ya kusurlu malları geri alacağız ve bunların yerine mükemmel durumda mallarla değiştirmek şekliyle vereceğiz ya da biz ya malların düşen değeri için tazminat ödemeyi veya hasarı tamir etmeyi üstlenmeyi seçebiliriz. Bize hasarı kontrol etmek, ortadan kaldırmak ya da tamir etmek için veya yerine başka mal teslimatı düzenlemek için yeterli zaman tanınmalıdır. Sözleşme ortağı, belirgin hasar mevcut olsa bile, tamirat ya da değiştirme teslimatının gerçekleşmesi için bir fırsat meydana gelmiş olana kadar sözleşmeyi feshetmeyecektir. Bütün garanti talepleri, eğer sözleşme ortağı bize hasarı incelemek için derhal fırsat vermezse veya bize söz konusu malları ya da örnekleri sağlamazsa, özellikle biz bunları talep ettiğimiz zaman, bütün garanti talepleri sona erecektir. Sözleşme ortağı, gönderme ve iade teslimatı maliyetleri ve riskinden, eğer hasarlı mallar iade edilmişse, sorumlu olacaktır. Bizim garanti yükümlülüğümüz, eğer sözleşme ortağı kendi ödeme yükümlülüklerinde temerrüde düşerse sona erecektir. Eğer biz, sözleşme ortağı tarafından temin edilen inşaat bilgileri, çizimler, modeller ya da herhangi bir diğer şartname hakkında servis sunuyorsak, bizim yükümlülüğümüz sadece operasyonel performansı etkileyen şartlar için geçerli olacaktır. Aşırı kullanım, ihmalkar ya da hatalı elleçleme, uygun olmayan işletme ekipmanı kullanımı, sözleşme ortağı ya da üçüncü bir şahıs tarafından tedarik edilen ilave ekipman, sözleşme ortağı tarafından belirtilen talimat ve üçüncü bir şahıs tarafından geçekleştirilen montaj çalışmaları. Biz bir üçüncü şahıs tarafından neden olunan herhangi bir hasardan sorumlu olmayacağız. Bunun gibi atmosfer olayları, yüksek voltaj, yine bunun gibi kimyasal ve fiziki engeller, ki buna fırtınalar ve doğal etkiler dahil olmak üzere sorumlu olmayacağız. Normal aşınma ve yıpranmaya maruz kalan parçalar (ögeler) garantinin haricinde tutulacaktır. Garanti, teslim edilen mal üzerinde, bizim rızamız olmaksızın değişiklikler yapılır ya da bakım/tamirat işleri yapılırsa derhal sona erecektir. Garantinin süresi, garanti şartlarına uygun bir şekilde yapılan işler ve teslimatın sonucu olarak uzatılmayacaktır. Yukarıdaki şartlar aynı zamanda, sözleşmenin konusu olmayan malların teslimatı için de geçerli olacaktır. Avusturya Medeni Kanunu’nun (ABGB) madde 933 paragraf 1 uyarınca rücu talebi garanti süresi sona erdiği zaman bitecektir.


10. Tazminat

Bizim yükümlülüğümüz münhasıran bu şartlar içinde verilen anlaşma (kabuller) için geçerlidir. Sözleşme ortağı tarafından meydana getirilen diğer talepler, bunların hukuki dayanağına bakılmaksızın, ve her türlü tazminat talepleri dikkate alınmayacaktır. Bu durum, özellikle, kazanç kaybı, sözleşme tarafınca uğranan diğer mali kayıplar, malların kendilerinin yol açmadığı zararların tazminatı ve özellikle daha sonraki ürün kusurlar ve ürün sorumluluk talepleri için geçerlidir. Yukarıdaki sorumluluktan kurtulma durumu, zararın kötü niyet ya da ağır ihmal sonucu olduğu durumlarda geçerli olmayacaktır, bu ise bilerek bütün gerekli dikkati göstermemek şeklinde anlaşılacaktır. Sözleşme ortağı ağır ihmal durumlarını ispat etmek zorundadır. Tazminat talebi, garanti süresi sona erdiğinde bitecektir. Sözleşme ortağı bu sorumluluk kısıtlamalarını her türlü muhtemel alıcıya empoze etmeyi taahhüt edecektir, ki bunlar da kendi muhtemel alıcılarına aynı şekilde davranmayı edeceklerdir, ki bunlar yapılmayacak olursa sözleşme tarafı tazminat ödeyecek ve bizim zarar görmemizi önleyecektir.


11. Cebri Uygulama ve Rücu

Eğer sözleşme ortağı bir üçüncü şahıs tarafından, bizim tarafımızca teslim edilen mallarla ilgili bir tazminat ya da garanti talebine maruz kalacak olursa, kendisi bize bu ihtilaf hakkında bildirimde bulunmayı taahhüt edecektir. Buna ek olarak, sözleşme ortağı her bir anlaşmadan evvel bizimle temasa geçmeyi ve bizim arzumuz hilafına bir anlaşma yapmamayı taahhüt edecektir. Eğer sözleşme ortağı bu şartı ihlal edecek olursa kendisi rücu hakkını kaybedecektir. Eğer mallar yeniden satılırsa sözleşme ortağı sınırlı garanti ve sorumluluğun tam içeriğini yukarıda verilen maddeler uyarınca, kendi muhtemel alıcıları üzerine de aynı şekilde davranmayı taahhüt edecek olan satıcıya empoze edecektir, bunu yapmayacak olursa sözleşme ortağı rücu hakkını kaybedecek ve bize tazminat ödeyip zarar görmememizi sağlayacaktır.


12. İsim ve Marka Baskısı

Biz, teslim edilen malların üzerine şirket ya da marka adını, sözleşme ortağının açık onayı olmaksızın bile basabiliriz.


13. Ayrılabilirlik maddesi

Eğer, bu hükümlerin herhangi biri uygulanamaz duruma gelecek olursa, geri kalan hükümler tamamen geçerli olarak kalacaktır. Sözleşmenin tarafları iyi niyetle, söz konusu uygulanamayan hükmü, bu uygulanamayan hükmün başlangıçta iş bu belgenin taraflarınca amaçlanmış olan ekonomik etkisine yaklaşan uygulanabilir bir hükümle değiştirmeyi taahhüt edeceklerdir.

14. Gerçekleştirme Yeri, adli yetki alanı, Geçerli kanun ve Sözleşmenin Dili

Her halükarda teslimat ve ödemeler için gerçekleştirme yeri 9184 St. Jakob im Rosental, Avusturya. Bu şartlardan ve/veya bu şartların üzerine uygulandığı kontratlardan ister doğrudan isterse dolaylı olarak ortaya çıkan bütün ihtilaflar 9184 St. Jakob im Rosental’da bulunan merkez büromuzun bölgesinden sorumlu olan yerel yetkili mahkeme tarafından karara bağlanacaktır. Bu, sözleşme ortağı için münhasır adli yetki yeri olacaktır. Biz aynı zamanda, sözleşme ortağının bulunduğu adli yetki alanında bir dava açabiliriz. Avusturya Bağımsız hukuku istisnasız şekilde geçerli olacaktır. BM hukuku (CISG) uygulanmayacaktır. Sözleşme dili Almanca olacaktır.